مرکز بهداشت شهرستان
آدرس : قزوین – آبیک – بلوار طالقانی – روبروی شهرداری – جنب بنیاد شهید – مرکز بهداشت شهرستان آبیک
تلفن تماس : 02822827731