مدیریت کاهش خطر بلایا
جمهوری اسلامی ایران درمعرض انواع مخاطرات طبیعی وانسان ساخت قراردارد وطی صدهاخیرپیامدهای ناگواری رامتحمل شده است. درراستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وهدف کلان نظام سلامت مبنی بر"کاهش خطرناشی ازمخاطرات طبیعی وانسانس اخت درسطح جامعه ومنابع و تسهیلات نظام سلامت"، "برنامه عملیات پاسخ بهداشتی به بلایا و فوریتها" که توسط مراکز ودفاتر معاونت بهداشت وباهدایت فنی واحد مدیریت وکاهش خطر بلایا تدوین شده، سند ارزشمندی است که برای اولین باردریک قالب منسجم درحوزه بهداشت عمومی کشوربه منصه ظهوررسیده است.
نقش حوزه بهداشت عمومی دربلایا نقش غیرقابل انکاروحیاتی است که درهرچهار فاز مدیریت بلایا اعم ازپیشگیری وکاهش آسیب، آمادگی، پاسخ وبازیابی ،نمودهای عملیاتی ومشخصی دارد. کلیه اسناد بالا دستی شامل چهارچوب عملیات یهیوگو،برنامه پنجم توسعه اجتماعی،ا قتصادی وفرهنگی واهداف کلان نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید برپیشگیری وکاهش آسیب برآمادگی نظام سلامت برای مقابله بابلایا تاکید دارند " برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشتی در بلایا وفوریتها" یا Public Health Disaster & Emergency Operation Plan که به اختصار EOPخوانده میشود، تلاشی است دراین راستا وپاسخ به تقاضای دائمی و روبه افزایش تیمهای بهداشتی برای دراختیارداشتن دستورالعملهای روزآمد که حاصل تشکیل"شورای راهبری بازبینی مستمردستورالعملهای بهداشتی دربلایا" متشکل از روسای مراکز و دفاتر معاونت بهداشت وزارت بهداشت،درمان وآموزش یپزشکی است. به منظورتدوین این سند،درابتدا فرمت استانداردی براساس مطالعات نظری وتجربیات میدانی توسط واحد مدیریت وکاهش خطربلایا ی معاونت بهداشت تهیه ودراختیارمراکزودفاترمعاونت بهداشت وزارت قرارگرفت. سپس سعی شد تا با بهرهمندی از دستورالعملهای قبلی وتجربیات گذشته،چهارچوبی
برای برنامه ریزی عملیات پاسخ دربلایا درحوزه بهداشت عمومی تدوین شود تادانشگاههای علوم پزشکی بتوانند برنامه ویژه ومتناسب خودرا برآن اساس تدوین نمایند.