ارتباط با روابط عمومی
ارتباط با ما
   
  • پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir

شماره تماس سایر واحدهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک:
نام واحد
شماره تلفن - کد شهرستان 028
دفتر مدیریت شبکه
32823988
رییس مرکز بهداشت
32827732 - 32827731
امور اداری
32829338
حراست
32895251
امور مالی و اموال
32892556
روابط عمومی و انفورماتیک
32897900
معاونت درمان
32892930
تدارکات
32829788
دارو و غذا
32892930
دبیر خانه
32892557
بیماریها
32826233
بهداشت خانواده
32892931
بهداشت محیط
32892558
بهداشت حرفه ای
32823269
تغذیه - بهداشت روان -آموزش بهداشت
32891617
رابطین - امور بهورزی
32891617
گسترش
32822828
نگهبانی
32827732-32827731
مرکز بیاضیان
32891380
پایگاه شماره 1 شهری آبیک
32821919
پایگاه شماره 2 شهری آبیک
32897747
پایگاه شماره 3 شهری آبیک
32825538
پایگاه ضمیمه مرکز بیاضیان
32899092