مرکز بهداشت شهرستان
ارتباط با ما
پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir 
نام واحد
شماره تلفن
فکس
دفتر مدیریت شبکه
32823988
32822233
رییس مرکز بهداشت
32897900
-
امور اداری
32829338
-
حراست
32895251
32895251
امور مالی و اموال
32892556
-
روابط عمومی
32827731-2
-
معاونت درمان
32892930
-
تدارکات
32894529
-
دارو و غذا
32829788
-
دبیر خانه
32892557
32892557
بیماریها
32826233
-
بهداشت خانواده
32892931
-
بهداشت محیط
32892558
-
بهداشت حرفه ای
32892558
32892558
تغذیه - بهداشت روان -آموزش بهداشت
32891617
-
رابطین - امور بهورزی
32891617
-
امور دارویی
-
-
گسترش
32822828
32822828
نگهبانی
32827732-32827731
-
مرکز بیاضیان
32891380
32891380
پایگاه شماره 1 شهری آبیک
32821919
-
پایگاه شماره 2 شهری آبیک
32897747
-
پایگاه شماره 3 شهری آبیک
32825538
-
پایگاه ضمیمه مرکز بیاضیان
32899092
-