مرکز بهداشت شهرستان
مسئول واحد : سعیده نصیری
مدرک :دیپلم
سمت :مسئول کارگزینی

خانم نسرین فریدون نیا
سمت:کارگزین
مدرک:دیپلم

شرح وظایف
·         رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
·         تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق ،مرخصی و .....
·         رسیدگی به پیشنهادات و تقاضای واصله به امور استخدام ،تبدیل وضع استخدامی ترفیع ،بازنشستگی
·         انجام ا مور به تعاون ،بیمه،رفاه کارکنان
·         برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
·         اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای موردنظر
·         استخدام و معرفی کارکنان واجدشرایط جهت انجام مشاغل مورد نظر
·         تهیه ضوابط و دستورالعملهای موردنظر
·         شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف
·         پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تاًمین این احتیاجات
·         مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
·         تهیه گزارشات لازم
·         اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 

                   تلفن تماس : 028322829338

                   پست الکترونیکی : shabstf@qums.ac.ir