مرکز بهداشت شهرستان
شرح وظایف امور مالی
آقای سید کاظم حسینی
سمت:عامل مدیر مالی

نجیبه رمضانی
مدرک :لیسانس حسابداری
سمت :حسابدار

زینب حاج شعبانها
مدرک :لیسانس حسابداری
سمت :حسابدار

شرح وظایف
ثبت دفترداری
تامین اعتبار
تهیه و تنظیم لیست حقوقی
تفریغ بودجه
تهیه وتنظیم لیست بیمه
پرداخت کمک هزینه های رفاهی
صدور چک
رسیدگی اسناد
صدور سند هزینه و حواله
بایگانی اسناد و پرسنلی
تهیه صورت مغایرت بانکی
تهیه گزارشات مالی
تهیه تراز های مالی
 


تلفن تماس : 02832892556
 پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir