معرفی واحد و شرح وظایف
شرح وظایف معاونت درمان
زهرا جهانشاهلو
مدرک : کارشناس ناپیوسته پرستاری
سمت : کارشناس نظارت بر درمان
سوابق :
کاردان اتاق عمل بیمارستان رجائی قزوین از سال 1383 تا 1384
مسئول اتاق عمل بیمارستان ولیعصر ابیک از سال 1386 تا 1388
کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت آبیک از سال 1388 تا کنون

آشنایی با واحد درمان:

معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک با افتتاح این شبکه در سال 1382 فعالیت خود را در زمینه نظارت و کنترل بر کلیه مراکز بهداشتی و درمانی آغازنموده است و در راستای اجرای هر چه بهتر خدمات و با جذب نیرو در سالهای اخیر هم اکنون این واحد با 2 کارشناس و با تفویض اختیارات از سوی معاونت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین مسئولیت نظارت کمی و کیفی بر کلیه نهادهای دولتی و خصوصی بخش بهداشت ودرمان این شهرستان را دارد.برنامه های مهم این حوزه :

نام فعالیت: نظارت و کنترل بر مراکز درمانی دولتی و خصوصی در سطح شهرستان
هدف :
* بررسی کیفیت و کمیت ارائه خدمات در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم وپیشگیری
نام فعالیت : رسیدگی و پاسخگویی به شکایات از مراکز پزشکی و درمانی
هدف:
*
تکریم ارباب رجوع
*
نظامند نمودن نظارتهای مراکز بهداشتی ودرمانی
نام فعالیت : کنترل عفونت در مراکز بهداشتی و درمانی
هدف :
*
افزایش سطح سلامت کارکنان و مراجعین
نام فعالیت :برنامه های آموزشی و هماهنگیو اطلاع رسانی
هدف :
*
ابلاغ و اعمال قوانین و دستورالعمل های وزارتی و بهروز نمودن اطلاعات آموزشیدر گروه هدف
نام فعالیت :برگزاری کمیته های EOC وستاد حوادث غیر مترقبه
هدف :
*
آمادگی و هماهنگی لازم برای مقابله بابحران و حوادث غیر مترقبهشرح وظایف:

بررسی و جمع آوری آمار و اطلاعات مراکز دولتی و خصوصی
پیگیری وارجاع متخلفین به مرجع قانونی و قضائی
بررسی وضعیت حضور آنکالیها در روزهای موظفی
حضور معاون درمان یا کارشناس مسئول نظارت در بازدید های موردی کارشناس ستادی از بیمارستان های تابعه
پیگیری گزارشات ستاد هدایت و اطلاع رسانی اموردرمان ارجاع شده از سوی معاونت درمان و ارائه گزارش
شرکت معاون درمان شبکه درارزشیابی بیمارستان های شهرستان
تعیین و معرفی نیروهای مرتبط با امور درمان به معاونت درمان
بررسی و تحقیق در خصوص بهینه سازی روند درمان متناسب با شاخصهای درمانی و بیماریهای منطقه ای
تهیه و تنظیم پیامهای آموزشی و دستور العمل هایلازم و ارسال آنها به مراکز تشخیصی – درمانی دولتی و خصوصی با هماهنگی معاونت درمان
بررسی چگونگی پراکندگی مراکز تشخیصی – درمانی در شهرستان و برآورد نیاز مناطق مختلف شهر ستان به خدمات گوناگون تخصصی و اعلام آن به معاونت درمان دانشگاه
نظارت بر روند رسیدگی به شکایات از عملکرد مراکز تشخیصی – درمانی دولتی و خصوصی تاحصول نتیجه با هماهنگی معاونت درمان
شرکت در گروههای بازرسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مراکز تشخیصی- درمانی دولتی و خصوصی در سطح شهرستان
بررسی نیاز های آموزشی و پژوهشی مرتبط با هماهنگی معاونت درمان
نظارت بر حسن اجرا و اعمال ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی وزارت متبوع و تعرفه های مصوب
بندهای شرح وظایف
بازدید از درمانگاههای بیمارستانها و گزارش حضورو فعالیت پزشکان به معاونت درمان
 

 
تلفن تماس : 02832829230
 پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir