معرفی واحد و شرح وظایف


زهرا روستازاده

 
سمت  :کارشناس نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی

 
مدرک :  مهندسی علوم و صنایع غذایی

زهرا سعید نژاد

 
سمت :کاردان نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی

 
مدرک: کاردان علوم و صنایع غذایی
 

معرفی واحد نظارت برموادغذایی ، آرایشی وبهداشتی
واحد نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی شبکه بهداشت آبیک از تاریخ 1/9/87 با حضور مسئول مربوطه به طور رسمی راه اندازی شد . نظارت بر واحدهای سطح عرضه اقلام بهداشتی وآرایشی نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی وظروف و بسته بندی نیز در برنامه کار واحد قرار گرفت.برای هریک از واحدهای تولیدی مذکور پرونده سازی انجام شد تا دسترسی به اطلاعات مربوط به هر واحد تولیدی به صورت تفکیک شده به راحتی امکانپذیر باشد.
در شش ماه دوم سال 89 مورخه 30/6/89 ، تفویض بازدید مستقل در حوزه نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی وبهداشتی شبکه بهداشت آبیک صورت گرفت
شرح وظایف :
 - ارتقاء کیفی و کمیخدمات دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی در سطح شهرستان
- ارتقاء کیفیت، سلامت و ایمنی مراکز تولید و عرضه مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی و افزایش رضایت ‌مندی خدمات گیرندگان
 -  ارتقاء سطح آگاهی عمومی جامعه در زمینه های مرتبط با حوزه غذا ودارو
انجام بازدیدهای ادواری از داروخانه های تحت پوشش شبکه جهت کنترل و حصول اطمینان ازفروش دارو، شیرخشک، مکمل‌های غذایی و رژیمی، غذاهای کمک یشیرخواران، لوازم مصرفی پزشکی و فرآورده‌های آرایشیو بهداشتی مجاز (واجد پروانه ساخت و یا دارای مجوزواردات از سوی وزارت متبوع) در داروخانه‌ها و نیزبازرسی و ارزشیابی ادواری اینواحدها.
عرضه وتحویل مستقیم داروهای مخدر بهبیماران مبتلا به بیماری‌‌هی ا‌ لاعلاج وسرطان‌
 آموزش و اطلاع رسانی به مردم در جهت افزایش آگاهی در خصوص مصرف داروها، عوارض سوء مصرفبی رویه و غیر منطقی، مصرف داروهای غیرمجاز وتقلبی و ارائه هشدارهای لازم
رسیدگی به شکایات مردمی و ارجاع پرونده‌های متخلفان به مراجع ذیصلاح
نظارت در جهت اجرای مجموعه ضوابط وقوانین ومقررات
انجام بازدیدهای ادواری از مراکز غیر مجاز عرضه دارو(عطاری ها، باشگاه ها و فروشگاه های فروش و عرضه لوازم ورزشی) .
پایش ادواری مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش شبکه آبیک جهت کنترل داروهای ترالی اورژانس، تجهیزات پزشکی و سایر داروهای مصرفی مرکز .
 تامین داروهای مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت تحت پوشش شبکه و پایش ادواری این واحده.
 
 
·         بازدید و بررسی واحدهای تولیدمواد غذایی،آرایشی وبهداشتی و ظروف و بسته بندی بر اساس در خواست واستعلام های ارسالی.
·         نظارت وکنترل ادواری محصولات غذایی وآرایشی وبهداشتی دارای پروانه ساخت وواحدهای تولیدی ومراکز پخش به منظور مطابقت با فرمول ساخت.
·         نظارت وکنترل ادواری محصولات غذایی دارای کد بهداشتی از نظرصلاحیت مصرف وتشویق به صنعتی شدن این مراکز.   
·         نظارت و نمونه برداری از مواد اولیه ترخیص شده از گمرکات ونگهداری شده درانبارها تا تعیین صلاحیت مصرف ونحوه کاربردآن.
·         بازدید از واحدهای غیر مجاز وتعطیلی محل و معرفی متخلفین به مراجع قضای یوانهدام کالای غیر قابل مصرف. 
·         بازدید از مراکز سطح عرضه اقلام آرایشی وبهداشتی (داروخانه ها،عطاریها،فروشگاهها)
·         بررسی درخواستهای واحدهای تولیدی وارسال مدارک مربوطه به معاونت غذا و دارواستان جهت صدور مجوزهای مربوطه(پروانه بهره برداری بهداشتی-پروانه ساخت-ظرفیت خالی)
·         پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه مواد غذایی و محصولات آرایشی وبهداشتی و ظروف یکبار مصرف.معرفی واحد نظارت برمواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی
واحد نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی شبکه بهداشت آبیک از تاریخ 1/9/87 با حضور مسئول مربوطه به طور رسمی راه اندازی شد درنیمه دوم سال 88 ودر راستای توسعه واحد نظارت برمواد غذایی بهداشتی وآرایشی تعداد پرسنل این واحد از یک نفر کاردان صنایع غذایی به سه نفر افزایش یافت (یک کارشناس و دو کاردان صنایع غذایی) ودر کنار نظارت برواحدهای سطح عرضه اقلام بهداشتی وآرایشی نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی وظروف وبسته بندی نیز در برنامه کارواحد قرار گرفت.برای هریک از واحدهای تولیدی مذکور پرونده سازی انجام شد تا دسترسی به اطلاعات مربوط به هر واحد تولیدی به صورت تفکیک شده به راحتی امکانپذیر باشد.
در شش ماه دوم سال 89 مورخه 30/6/89 ، تفویض بازدید مستقل در حوزه نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی وبهداشتی شبکه بهداشت آبیک صورت گرفت .اهم فعالیت واحد نظارت برمواد غذایی ، آرایشی وبهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبیک به شرح موارد ذیل می باشد:
-        بازدید وبررسی ازواحدهای تولیدی مواد غذایی ،ظروف وبسته بندی ،آرایشی وبهداشتی تحت پوشش شبکه براساس برنامه ماهیانه تعیین شده ونیز درخواست واستعلام های ارسالی .
-        نمونه برداری ادواری از محصولات غذایی وآرایشی وبهداشتی وظروف دارای پروانه ساخت به منظور مطابقت با پروانه ساخت واستانداردهای مربوطه وارسال آن به آزمایشگاه کنترل کیفیت استان قزوین .
-        نمونه برداری از مواد اولیه ترخیص شده از گمرکات ونگهداری شده در انبارها وارسال آن به معاونت غذا ودارو استان قزوین
-        بازدید از سطح عرضه اقلام آرایشی وبهداشتی سطح شهرستان ( عطاریها – داروخانه ها – فروشگاهها ) جهت کنترل رعایت قوانین ماده 11 و16 مواد خوردنی ، آرایشی وبهداشتی
-         
-        ارسال گزارش عملکرد ماهانه واحد نظارت بر مواد غذایی شبکه به معاونت غذا ودارو استان.     
-                                               
-        بررسی وثبت شکایات دریافتی در حوزه اختیارات واحد نظارت بر مواد غذایی وآرایشی وبهداشتی .
-        دریافت گزارش عملکرد ماهانه واحد تولیدی از مسئول فنی کارخانجات تحت پوشش شبکه.
-        دریافت مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری بهداشتی ( صدور وتمدید) ، پروانه ساخت ، ظرفیت خالی.
     واحد امور دارویی
اهداف واحد امور دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک:
• ارتقاء کیفی و کمی خدمات دارویی، آرایشی و بهداشتی در سطح شهرستان
• ارتقاء کیفیت، سلامت و ایمنی و افزایش رضایت‌مندی خدمات گیرندگان
• ارتقاء سطح آگاهی عمومی جامعه
شرح وظایف حوزه دارویی:
• انجام بازدیدهای ادواری از داروخانه های تحت پوشش شبکه جهت کنترل و حصول اطمینان ازفروش دارو، شیر خشک، مکمل‌های غذایی و رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران، لوازم مصرفی پزشکی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مجاز (واجد پروانه ساخت و یا دارای مجوز واردات از سوی وزارت متبوع) در داروخانه‌ها و نیز بازرسی و ارزشیابی ادواری این واحدها
• عرضه وتحویل مستقیم داروهای مخدر به بیماران مبتلا به بیماری‌‌هی ا‌ لاعلاج و سرطان‌
• آموزش و اطلاع رسانی به مردم در جهت افزایش آگاهی در خصوص مصرف داروها، عوارض سوء مصرف بی رویه و غیر منطقی، مصرف داروهای غیرمجاز و تقلبی و ارائه هشدارهای لازم
• رسیدگی به شکایات مردمی و ارجاع پرونده‌های متخلفان به مراجع ذیصلاح
• نظارت در جهت اجرای مجموعه ضوابط و قوانین و مقررات
• انجام بازدیدهای ادواری از مراکز غیر مجاز عرضه دارو(عطاری ها، باشگاه ها و فروشگاه های فروش و عرضه لوازم ورزشی)
• پایش ادواری مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش شبکه آبیک جهت کنترل داروهای ترالی اورژانس، تجهیزات پزشکی و سایر داروهای مصرفی مرکز
• تامین داروهای مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت تحت پوشش شبکه و پایش ادواری این واحدها

 
تلفن تماس : 02832899192
پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir