معرفی پرسنل

    نام و نام خانوادگی:   زهرا روستازاده 
    سمت:    کارشناس نظارت بر مواد غذایی 
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد 
    رشته تحصیلی:    مهندسی علوم و صنایع غذایی و
                         میکروبیولوژی مواد غذایی                                      
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832894529 
سوابق     از سال 1391 شروع به کار در معاونت غذا و دارو  
 
    نام و نام خانوادگی:    مهسا قره داغی
    سمت:   کارشناس نظارت بر امور دارو و مخدر                               
    مدرک تحصیلی:    دکترای حرفه ای
    رشته تحصیلی:    داروسازی                                             
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832892930 
 

    نام و نام خانوادگی:   زهرا سعیدنژاد
    سمت:    کارشناس نظارت بر مواد غذایی
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی  
    رشته تحصیلی:    صنایع غذایی                                                 
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832894529 
سوابق     از سال 1387   شروع به کار در واحد غذا ودارو
 
    نام و نام خانوادگی:   سمیرا معدنی پور
    سمت:    کارشناس نظارت بر مواد غذایی
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد                                           
    رشته تحصیلی:    بهداشت و ایمنی مواد غذایی
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832894529