معرفی واحد و شرح وظایف
ربابه جعفری        
سمت: کارشناس مسئول سلامت خانواده و جمعیت
مدرک: کارشناس مامائی معصومه زارع نژاد 
سمت:کارشناس برنامه مادران و نوزادان
مدرک:کارشناس مامایی 
                   

ملیحه جوادی مقدم
سمت:کارشناس برنامه سالمندان ، میانسالان
مدرک : کارشناس مامایی
 
 

 
ریحانه محمدی
      
سمت: کارشناس برنامه کودکان 

مدرک: کاردان بهداشت خانواده
 

مهناز زارع
      
سمت: کارشناس باروری سالم و شیر مادر

مدرک: کاردان بهداشت خانواده
 

واحد سلامت خانواده و جمعیت یکی از واحدهای مهم مرکز بهداشت شهرستان می باشد، که در این شهرستان از سال 82 که شبکه بهداشت و درمان تاسیس شده شروع به کار نموده و وظیفه ارائه خدمات بهداشتی به گروههای مادران باردار، میانسالان، سالمندان، کودکان و زنان در سن 10 تا 49 ساله را برعهده دارد.
 
 
معرفی برنامه ها و شرح وظایف کارشناس مربوطه:
برنامه کودکان و شیرمادر
مراقبت از کودکان از بدوتولد تا 8 سالگی
اجرای برنامه مانا برای کودکان زیر 5 سال (مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال )
اجرای برنامه کودک مصدوم برای کودکانی که دچار سوانح و حوادث می شوند
برگزاری کمیته بررسی علل مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه
ترویج تغذیه با شیر مادر (بازدید از بیمارستانها و زایشگاهها، نظارت بر صدور کوپن شیر مصنوعی ، برگزاری کارگاههای آموزشی با همکاری کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر )
شرح وظایف کارشناس برنامه کودکان :
مراقبت کودکان با هدف ارتقای سلامت کودکان ( در قالب برنامه مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال و کودک سالم و مرگ کودکان 59-1 ماهه و برنامه شیرمادر)
1- تجزیه و تحلیل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان
2- تشکیل کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر در سطح شهرستان
3- ارائه راهکارهای لازم درخصوص کاهش مرگ و میر کودکان در سطح شهرستان
4- ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک
5- جمع آوری اطلاعات آماری مانا و انجام آنالیز و ارائه آمارها به معاون بهداشتی دانشگاه
6- پایش بیمارستان دوستدار کودک شهرستان
7- برگزاری کارگاههای آموزشی شیر مادر و مانا
8- ارائه راهکارهای لازم درخصوص کاهش درصد استفاده از شیر مصنوعی و افزایش تغذیه با شیر مادر
9- برآورد صحیح از مکملهای مورد نیاز برنامه کودکان
10- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها هر 3 ماه یکبار
11- بازدید از مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت و مراکز خصوصی در طول سال
12- بررسی اطلاعات و استخراج شاخص های مرتبط با برنامه های کودکان و ارسال پس خوراند به مراکز شهری و روستایی
13- بررسی مشکلات موجود مربوط به برنامه کودکان در واحدهای محیطی و پیگیری و ..... تا رفع آن
14- آموزش پرسنل جدیدالورود سیستم بهداشتی
15- تهیه مطالب آموزشی و پمفلت جهت کارکنان بهداشت خانواده و اقشارجامعه
برنامه مادران
هدف ارتقاء سطح سلامت مادران ، ایجاد زایمان ایمن ، کاهش مرگ ومیر نوزادان و مرده زایی
ارائه مراقبتهای پیش از بارداری
ارائه مراقبتهای دوران بارداری
ارائه مراقبتهای پس از زایمان
بررسی علل مرگ و میر مادران
ترویج زایمان ایمن
ارائه آموزشهای لازم به گروه هدف
شرح وظایف کارشناس برنامه مادران
بررسی شا خصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزیه و تحلیل
جمع آوری آمار زایمان و تجزیه و تحلیل شاخصهای زایمان
بررسی و پیگیری امور مربوط به مرگ مادران باردار
نوشتن برنامه عملیاتی مادران و ارسال به معاونت بهداشتی
نظارت ،پایش و ارزشیابی برنامه مادران درمراکز شهری و روستایی
تهیه عملکرد شش ماهه برنامه مادران و ارسال به مراکز
پیگیری رفع کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی
آموزش برنامه مادران باردار به کارشناسان – کاردانان – بهورزان منطقه
آموزش نیروهای بدواستخدام
برنامه سلامت باروری
تشویق زنان واجد شرایط مناسب جهت باروری
ارائه خدمات تنظیم خانواده به گروههای پرخطر با هدف جلوگیری از حاملگیهای ناخواسته و پرخطر
آموزش به مددجویان کمیته امداد ، داوطلبان سلامت ،دانش آموزان دبیرستانی ،مراجعان به مراکز آموزش قبل از ازدواج
تامین وسایل پیشگیری از بارداری و توزیع به موقع آن در مراکز شهری و روستایی برای گروههای پرخطر
اجرای برنامه های مشاوره ای در واحد مشاوره قبل از ازدواج
شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت باروری
1- نــظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات در برنامه سلامت باروری براساس بخشنامه های کشوری درمراکز شهری و روستایی
2- جمع آوری و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار مصرفی اقلام تنظیم خانواده مراکز محیطی
3- بررسی و برآورد داروهای پیشگیری از بارداری و تجهیزات هر 3 ماه یکبار جهت شهرستان ( با توجه به مصرفی) و تحویل از انبار دارویی معاونت بهداشتی
4- بررسی مصرفی 3 ماهه مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای شهری و خانه های بهداشت و ارسال داروهای پیشگیری از بارداری هر 3 ماه یکبار
5- بررسی نحوه مصرف داروهای پیشگیری در مراکز شهری و روستایی با توجه به دفتردارویی و دفتر تنظیم خانواده و پرسش از مراجعین
6- برنامه ریزی و هماهنگی برون بخشی جهت پیشبرد برنامه سلامت باروری(شرکت های خصوصی – کارخانجات -تأمین اجتماعی – بهزیستی – کمیته امداد)
7-اجرای برنامه های آموزشی دستور العمل نحوه مصرف وسایل پیشگیری از بارداری جهت کلیه کارکنان بهداشت خانواده – بهورزان – پزشکان خانواده و مامای خانواده و بخش خصوصی در طول سال
8- بازدید از مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت و مراکز خصوصی در طول سال
9- بررسی اطلاعات و استخراج شاخص های مرتبط با برنامه های سلامت باروری و ارسال پس خوراند به مراکز شهری و روستایی
10- بررسی مشکلات موجود مربوط به برنامه سلامت باروری در واحدهای محیطی و پیگیری و ..... تا رفع آن
11- اموزش پرسنل جدیدالورود سیستم بهداشتی
12- تهیه مطالب آموزشی و پمفلت جهت کارکنان بهداشت خانواده و اقشارجامعه
13- تدوین و پیشنهاد و طرحهای تحقیقاتی با توجه به مشکلات موجود در سطح واحدهای محیطی مرکز بهداشت شهرستان
14- هماهنگی درخصوص برگزاری هفته جمعیت
15- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها هر 3 ماه یکبار
16- مشارکت در پرداخت وجه حق الزحمه های مربوط به تنظیم خانواده
17- پایش مشاوره ازدواج
18-پایش انباردارویی درزمینه اقلام تنظیم خانواده
برنامه سلامت زنان
هدف افزایش آگاهی و سلامت زنان
آموزش
افزایش پوشش پاپ اسمیر و پیگیری موارد مشکوک
افزایش آگاهی زنان نسبت به انجام خودآزمایی پستان
ارجاع موارد مشکوک به پاتولوژیست
ارجاع زنان برای انجام ماموگرافی و یا سونوگرافی
شرح وظایف کارشناسان میانسالان:
تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود
پیگیری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه میانسالان
نظارت ، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان
جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه
انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی استان
هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ، نهضت سواد آموزی ، شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه میانسالان
ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه ها
هماهنگی درخصوص تهیه ، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی میانسالان
بزرگداشت روزهای سلامت زنان و مردان
غربالگری سرطانهای شایع زنان
برنامه سالمندان
هدف : افزایش آگاهی خانوارها در خصوص تغییرات ناشی از سالمندی – پوکی استخوان – تغذیه – یائسگی و بهداشت روانی و شیوه زندگی سالم با استفاده از 4 جلد کتاب شیوه زندگی سالم در سالمندی می باشد.
آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان
ارائه مراقبتهای ادغام یافته به سالمندان در سطح پزشک و غیر پزشک
کنترل فشار خون سالمندان
شرح وظایف کارشناسان سالمندان
1- تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود
2- پیگیری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی – درمانی و اقشار مختلف جامعه
3- نظارت ، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان
4- جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه
5- انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی استان
6- هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ، نهضت سواد آموزی ، شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی
7- ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه ها
9- هماهنگی درخصوص تهیه ، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی سلامت سالمندان
10 – همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه ، تکریم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت ؛ روز جهانی خانواده و هفته سالمند.
11-پیشگیری ، تشخیص زودرس، درمانهای ساده و ارجاع به موقع سالمند

 تلفن تماس : 02832892931
  پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir