معرفی واحد و شرح وظایف
 آقای محسن سعید پور
 
سمت :کارشناس مسئول واحد
مدرک :کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس منیره باقری
 
سمت :بازرس بهداشت حرفه ای
مدرک :کاردان بهداشت حرفه ای
 

  
آقای اسماعیل آقا باقری
سمت
:بازرس بهداشت حرفه ای
مدرک :کارشناس بهداشت حرفه ای
 
 
معرفی واحد بهداشت حرفه ای شهرستان آبیک
شهرستان آبیک با جمعیتی حدود 87000 نفر در شرق استان قزوین و در مجاورت استان البرز واقع شده است. این شهرستان دارای 600 واحد کارگاهی با جمعیت کارگری 10000 نفر می باشد که دارای:
- 12 خانه بهداشت، 2 مرکز بهداشت کار و 15 ایستگاه بهگر و
- 2 نفر نیروی رسمی و پیمانی و یک نفر نیروی طرحی،که کار بازدید و بازرسی از کارگاهها و کارخانجات تحت پوشش را به عهده دارند.
تعریف بهداشت حرفه ای
بهداشت حرفه ای علمی است که با شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کارو انجام مراقبتهای بهداشتی و درمانی حافظ سلامت کارکنان و شاغلین در محیط های کار مرتبط می باشد.
اهداف بهداشت حرفه ای
هدف بهداشت حرفه ای عبارتست از : تامین ،نگهداری و بهبود سلامت جسمی و روانی شاغلین از طریق:
آموزش موازین بهداشتی و ایمنی به کارگران
کنترل مهندسی از طریق شناسایی و اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور
انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی از طریق معاینات دوره ای با هدف تعیین وضع سلامت و تشخیص به موقع بیماری های شغلی
توصیه و نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارگران
بهسازی تاسیسات بهداشتی ورفاهی کارگران
اهم فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای
بازرسی ازکارخانجات و کارگاههاباهدف تامین سلامت کارگران
اجرای برنامه های کنترلی عوامل زیان آور محیط کار از قبیل صدا ، روشنایی ،گردوغبار ،ارگونومی ،مواد شیمیایی و...
تلاش جهت جذب و استقرار نیرو های بهداشت حرفه ای در کارخانجات
اجرای برنامه بهداشت کشاورزی با هدف تامین سلامت کارگران بخشهای کشاورزی ، دامداری ،پرورش ماهی ،گلخانه و باغات
تلاش جهت ارتقا سلامت قالیبافان و بهسازی کارگاههای قالیبافی در روستاهای تابع (طرح بقاء)
تشدید نظارت و بازرسی از کارگاههای تک واحدی
نظارت برعملکرد کاردانهاو بهورزان مراکز بهداشتی درمانی تابع
انجام معاینات کارگران و کارخانجات وکارگاههای تابع
برخورد قضایی با واحدهای متخلف


 تلفن تماس : 02832892558
  پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir