عملکرد و شاخص های واحد
    نام و نام خانوادگی:     رضا اسدی
    سمت:    کارشناس مسئول بهداشت محیط
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    بهداشت محیط
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832892558
 
    نام و نام خانوادگی:     جعفر نوعی
    سمت:    کارشناس بهداشت محیط
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    بهداشت محیط
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832892558
 
    نام و نام خانوادگی:     رقیه بهرامی
    سمت:    کارشناس بهداشت محیط
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    بهداشت محیط
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832892558
 
    نام و نام خانوادگی:     لیلا دلداده
    سمت:    کارشناس بهداشت محیط
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    بهداشت محیط
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832892558