عملکرد و شاخص های واحد
برنامه تفضیلی ٩٠
عملکرد بهداشت محیط شماره 2 در سال 1389
عملکرد واحد بهداشت محیط در سال 1390
برنامه تفضیلی 91
عملکرد واحد بهداشت محیط در سال 1397