عملکرد و شاخص های واحد
 
آئین نامه ماده 13       دستورالعمل%20اقدامات%20بهداشت%20
استاندارد ملی 1011 راهنمای تکمیل فرم 2 توالت ها
استاندارد ملی 1053 شمارش میکروارگانیسم ها در آب به روش کشت -راهنما4207
اظهارنامه بی خطرسازی قانون مدیریت پسماند
آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها قانون مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی
دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاههای بهداشت اصناف ماده 688 قانون مجازات اسلامی
دستورالعمل رمضان نمونه برداری از آب به منظور آزمون میکروبیولوژی4208آیین کار