توضیحات

خانم رقیه وادیدار
سمت :کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس و دهان و دندان
مدرک :کارشناس بهداشت عمومی
 

 
واحد سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس
 
تعریف‌ واحد:
واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس یکی از واحدهای مجموعه مرکز بهداشت شهرستان آبیک میباشد.که مسولیت اصلی این واحد برنامه ریزی فعالیتهای بهداشتی و نظارتی در مدارس آموزش و پرورش آبیک، میباشد.لازم به توضیح است که این فعالیتها در 25خانه بهداشت و 5 مرکز بهداشتی درمانی روستائی و5 پایگاه بهداشتی و1مرکز بهداشتی درمانی  شهری و در سطح تمام مدارس (141 مدرسه) ارائه میگردد.
 
هدف کلی
توسعه نظام سلامت دانش آموزی و مدارس به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه مدرسه (شامل دانش آموزان، کارکنان مدرسه، والدین و اعضاء جامعه مرتبط با سلامت)
شرح وظایف
جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیتها و گزارش به واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس معاونت بهداشتی
- بررسی، شناخت و تحلیل اپیدمیولوژیک وضعیت موجود سلامت مدارس و جوانان ( بیماریها و آسیب های روانی و اجتماعی و ... ) به منظور تعیین نیاز ها و اولویت های مدارس و جوانان
- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت مدارس و جوانان
- تشکیل کمیته های شهرستانی به منظور بهره گیری از تجارب متخصصین و کارشناسان
- سیاستگذاری ، برنامه ریزی، اجرا و پایش و ارزشیابی برنامه های مورد نیاز با جلب مشارکت سایر بخش های ذیربط برای حفظ و ارتقای سلامت جمعیت سنی 25- 7 سال در منطقه1- مراقبت از سلامت جمعیت هدف ( کودکان ، نوجوانان ، جوانان گروه سنی 25 - 6 سال )
- آموزش و ارتقاء سلامت ( بهبود شیوه زندگی و مهارتهای اجتماعی و اطلاعات و رفتارهای بهداشتی و ... )
-  طراحی شاخص های برنامه های سلامت جوانان و مدارس
- طراحی ، تهیه و ابلاغ فرایندهای فنی و عملیاتی سلامت جوانان و مدارس براساس اولویت ها و برنامه های کشوری
- تهیه مواد و مطالب علمی و آموزشی لازم در زمینه سلامت مدارس و جوانان جهت آموزش همگانی با اولویت دانش آموزان، معلمین و کارکنان مدارس ، والدین دانش آموزان ، دانشجویان و سایر جمعیت هدف
- پیگیری اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- نظارت و پایش روند اجرای فرایندهای سلامت جوانان و مدارس در سطوح محیطی
- بررسی و شناخت مسائل و مشکلات واحدهای محیطی و همکاری در جهت رفع مشکلات و مسائل آنها
- پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات سلامت مدارس و جوانان
- ایجاد هماهنگی درونبخشی و برونبخشی در جهت اجرای بهینه و موثر فرایندهای عملیاتی و فنی سلامت جوانان و مدارس
- کنترل و ارزشیابی مداوم فعالیتهای سلامت مدارس
برنامه ها
1)  طرح سنجش سلامت نوآموزان بدورود به دبستان
2)  جمع آوری اطلاعات جمعیتی وآموزشگاهی دانش آموزان
3)  اجرای طرح پرونده سلامت مدرسه
4)  آموزش سلامت در مدارس
5)  اجرای طرح ارزیابی مقدماتی ومعاینات پزشک عمومی دانش آموزان پایه اول راهنمایی وپایه اول متوسطه
67)  اجرای طرح مدارس مروج سلامت یا (HPS: health promoting school )
8)  اجرای طرح کنترل وپیشگیری از پدیکلوزیس درمدارس
9)  اجرای طرح ایمنسازی دانش آموزان پایه اول ابتدایی وتوام پایه اول متوسطه
10) پایش وارزشیابی طرح ها وبرنامه ها درطول سال تحصیلی
11) بررسی رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان
12) سلامت باروری در نوجوانان و جوانان
13) همکاری در اجرای طرحها وبرنامه های سایرگروهها و واحدها
 رئوس فعالیتها و خدمات قابل ارائه واحد:
   1.آموزش دانش آموزان،والدین و کارکنان مدارس
   2. معاینات غربالگری و پزشکی دانش آموزان   
3   . بخش سلامت نو آموزان بدو ورود به دبستان در پایگاههای بخش
  4. غربالگری پدیکولوزسر در مدارس      
 5. واکسیناسیون توأم دانش آموزان پایه اول منوسطه     
  6. نظارت بر نحوه توزیع شیر در مدارس      
  7. نظارت بر اجرای طرح آهن یاری

 تلفن تماس : 02832899192
  پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir