دستورالعمل ها
چارت درمانی وبا
راهنمای ایدز ویژه بهورزان
راهنمای کشوری تب راجعه
راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت B
راهنمای مواجهه شغلی با اچ آی وی و ویروس هپاتیت B و C
طرح اجرائی ایمن سازی تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال