عملکرد وشاخص ها
آزمون بهورزی سوالات بیماریها       پوشش واکسن سال ٨٩
پاسخنامه آزمون بهورزی سوالات بیماریها پوشش واکسن نیمه اول سال ٩٠
عملکرد سال ٨٩ عملکرد عارضه واکسن ٨٨
عملکرد سل و پدیکلوزیس سال ٩٠ عوارض واکسن نیمه اول 90
پایش نیمه اول90