معرفی واحد و شرح وظایف

سید محمود محمد الحسینی


سمت : کارشناس مسئول واحد گسترش اعظم قلیزاده

سمت : کارشناس امور بهورزی

مدرک : کارشناس مامایی 
 
شرح وظایف امور بهورزی
تهیه و تدوین سوالات امتحانی برای بهورزان جهت تعیین نیازهای بازآموزی آنها
برگزاری امتحانات ادواری و سالانه برای بهورزان
انجام اقدامات لازم در خصوصر پذیرش بهورز
استخراج و برآورد نتایج امتحانی و امتحانات دانش آموزان واجد شرایط
استخراج و برآورد نتایج امتحانی بمنظور تعیین نیازهای آموزشی و باز آموزی بهورزان
مشارکت در اجرای ادغام طرحهای جدید بهداشتی
ارزشیابی و تعیین بهورزان و مربیان نمونه
برگزاری شورای بهورزی و پیگیری اجرای مصوبات
مشاوره و پیگیری مشکلات بهورزان
مشارکت و همکاری در برنامه های کمیته آموزش شهرستان
برگزاری مراسم جشن بهورز و تقدیر از بهورزلان و مربیان نمونه
دریافت و توزیع فصلنامه بهورزی در سطح مراکز و ادارات و........
شرح وظایف واحد گسترش شبکه ها
·         شناخت خصوصیات جغرافیایی ، جمعیتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرحهای جدید متناسب با شرایط اقتصادی ،فرهنگی واجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور.
·         تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی .
·         بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی .
·         پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی .
·         مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی ، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه .
·         مشارکت و برنامه ریزی در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی .
·         مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهیزات و نیروی انسانی
·         نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات شبکه های بهداشتی درمانی
·         برآورد و تامین و توزیع نیروی انسانی
·         آموزش وبازآموزی کارکنان (بدو خدمت وحین خدمت ) .
·         جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی ، تامین منابع و استقرار واحدهای بهداشتی درمانی
·         تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی .
·         هدایت و نظارت بر مراکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد .
·         بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهیزات و نیروی انسانی .
·         بررسی و تحلیل گزارش های واصله ، تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات ، آمار ، و شاخص های خدمات بهداشتیجهت واحدها و اعلام نتایج به سازمان های ذیربط .
·         هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات.
·         طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی ..
·         برنامه ریزی، نظارت و مشارکت در آموزش و بازآموزی رابطین بهداشتی.
پایش و ارزشیابی برنامه ها ی جارى.
 

 

 

 تلفن تماس : 02832822828
  پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir