پزشک خانواده
پزشک خانواده دارای حداقل مدرک دکترای حرفه­ای پزشکی و مجوز معتبر کار پزشکی است و در نخستین سطح خدمات، عهده­دار خدمات پزشکی سطح اول است و مسوولیت­هایی از قبیل: توجه به جامعیت خدمات، تداوم خدمات، مدیریت سلامت، تحقیق و هماهنگی با سایر بخشها را برعهده دارد.
پزشک خانواده مسوولیت دارد خدمات سلامت را در محدوده بسته ا­ی تعریف شده (بسته خدمت)؛ بدون تبعیض سنی، جنسی، ویژگی­های اقتصادی اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار فرد، خانواده، جمعیت و جامعه­ی تحت پوشش خود قرار دهد. پزشک خانواده در صورت لزوم باید برای حفظ و ارتقای سلامت، از ارجاع فرد به سطوح بالاتر استفاده کند، ولی مسوولیت پیگیری تداوم خدمات با او خواهد بود. پزشک خانواده مسوول اداره کردن تیم سلامت است.
افراد تحت پوشش پزشک خانواده برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به او مراجعه می کنند و هرکس مایل نباشد از طریق وی وارد سیستم دریافت خدمات شود، موظف است تمام هزینه های درمانی را شخصا" پرداخت نماید. پزشک خانواده، بیمار را در سیستم ارجاع قرار می دهد و او را از بدو ورود به سیستم تا پایان درمان و مراقبتهای پس از درمان تحت نظر خود دارد.
بسته خدمات سلامت (health services package) :
خدمات سلامتی (بهداشتی و درمانی) و دارای اولویت که توسط پزشک خانواده یا تیم سلامت ارائه یا فراهم می‌شود. این مجموعه تحت عنوان "کتاب "شرح خدمات تیم سلامت و پزشک خانواده" تهیه شده و دراختیار دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرارگرفته است.
 تیم سلامت (health team)
گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی درمانی که بسته­ی خدمات سطح اول را در اختیار جامعه تعریف شده قرار می­دهند و مسوولیت آنان با پزشک خانواده است (شامل : بهورز، کاردان و کارشناس حرف پیراپزشکی و ...).
 سطح بندی خدمات (stratification of health services) :
چیدمان خاص واحدهای تامین کننده خدمات و مراقبتهای سلامت به منظور فراهمی دسترسی بیشتر مردم به مجموعه خدمات به طوریکه، تا جایی که ممکن است دسترسی سهل و سریع، عادلانه، با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت ایجاد گردد.
خدمات و مراقبتهای سلامت در سه سطح در اختیار جمعیت و جامعه گذاشته می­شود:
 سطح اول خدمات:خدماتی که توسط واحدی در نظام سلامت (مرکز بهداشتی درمانی روستایی یا مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی و خانه های بهداشت تابعه آنها طبق طرح گسترش شبکه شهرستان) ارائه می گردد. این واحد به طور معمول در جایی نزدیک به محل زندگی مردم قرار دارد، و در آن، نخستین تماس فرد با نظام سلامت از طریق پزشک خانواده یا تیم سلامت (بهورز) اتفاق می­افتد. خدماتی از قبیل: ارتقای سلامت، پیشگیری و درمانهای اولیه، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پی­گیری بیمار عمده­ی خدمات این سطح را تشکیل می­دهند که در چهارچوب خدمات­ واحد پزشک خانواده، تجویز دارو و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک شکل می­گیرد.
 سطح دوم خدمات: خدمات درمان تخصصی سرپایی یا بستری که توسطواحدی در نظام سلامت ارائه می شوند. این دسته از خدمات دراختیار ارجاع­شدگان از سطح اول قرار می گیرند و با ارائه بازخورد نتیجه از سطح دوم به پزشک خانواده­ی ارجاع کننده، او را از نتیجه کار خویش مطلع می­سازند. خدمات تخصصی سرپایی، خدمات بستری، تجویز دارو و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک از فعالیت­های این سطح می باشند.
 سطح سوم خدمات: خدمات فوق تخصصی سرپایی یا بستری که توسط واحدی در نظام سلامت با اولویت در چهارچوب بیمه­های پایه در اختیار ارجاع­شدگان از سطوح اول و دوم قرار می­گیرند و بازخورد لازم را برای سطح ارجاع کننده فراهم می­سازند. در این سطح نیز تعهدات از راه خدمات فوق تخصصی، تجویز دارو و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک صورت می­گیرد.
 نظام ارجاع:
نظام ارجاع نظامی است که براساس آن، مراجعه کننده به منظور دریافت خدمات بهداشتی و درمانی باید ابتدا به بهورز (خانه بهداشت) مراجعه و در صورت لزوم با ارجاع بهورز به پزشک خانواده مراجعه کند و درصورت نیاز با برگه دفترچه بیمه روستایی به پزشک متخصص معرفی گردد و پزشک متخصص، پس از انجام اقدامات درمانی و توصیه های لازم و انعکاس آنها در فرم بازخوراند، بیمار را برای ادامه درمان به مبداء ارجاع معرفی کند.
در مواردی که در بسته های خدمتی برای بهورزان نقشی درنظر گرفته نشده است، یا در شرایط اضطرار (با نظر بیمار) بیمار   می تواند مستقیما" به پزشک خانواده مراجعه کند.