اهداف واحد و تاریخچه آموزش سلامت
اهداف آموزش و ارتقاء سلامت

1-
دادن آگاهی به مردم : این هدف با آگاهسازی مردم و انتشار دانش علمی درباره پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سلامت تحقق می یابد .اگاهی یافتن موانع پیشداوری و پندار نادرست را از بین می برد
2-
ایجاد نگرش مثبت : هدف دوم آموزشسلامت از هدف اول مهم تر است چون تنها آگاه کردن مردم از سلامت و بهداشت کافی نیست . مردم باید علاقه مند شوند که عادات و روش زندگی خود را دگرگون سازند .
3-
رفتار سلامت : نهایت هدف آموزش سلامت تغییر رفتار و جایگزین کردن رفتا هایسلامت زا در جامعه است .
4-
آموزش سلامت با بالا بردن سطح دانش و مهات افراد بهآنها کمک می کند تا در مورد سلامت خود و خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنندقادر به تصمیم گیری شوند .
5-
در آموزش سلامت تعالی رفتار های سالم در جامعه اعماز سلامت محوری در رفتار و نگرش سیاستمداران ، ارتقای سلامت در برنامه ریزی هایمحلی و رفتار های سلامت گرایانه در آحاد مردم دنبال می شود .
6-
هدف آموزش سلامتقرار دادن سلامت به عنوان یک ارزش اجتماعی ، تشویق مردم در استفاده صحیح از خدماتبهداشتی و آگاه کردن آـنها از نیاز های خود و الویت بندی آنها و جلب همکاری ومشارکت آنها برای رسیدن به جامعه سالم و سلامت جامعه است.
7-
اموزش سلامت تقاضایاستفاده از مراکز بهداشتی را درطول زندگی افراد کاهش داده و موجب " افزلیش زندگیبرای سالها " خواهد شد . بنابر این می تواند در کاهش تقاضا و هزینه های خدماتدرمانی بسیار موثر باشد .
8-
دیدگاه آینده نگرانه آموزش سلامت بر رویکرد مکتباصالت " نشاط " اهمیت آموزش سلامت را به عنوان یک رویکرد برای توانمند سازی مردم وجوامع در برخورداری از یک زندگی باکیفیت و پرنشاط نشان می دهد

تاریخچه آموزش سلامت در جهان :

آموزش سلامت درجهان تا اواسط قرن بیستم به عنوان یکی از وظایف اصلی در زمینه بهداشت عمومی نیزشناخته نشده بود . در حقیقت فعالیت های منظم مبتنی بر طرح ریزی قبلی در آموزش سلامتدر سطح بینالمللی پس از تاسیس سازمان جهانی بهداشت در سال 1948 آغاز شد .

تاریخچه آموزش سلامت در ایران:

در ایران مدت هاپس از تاسیس وزارت بهداری در سال 1320 عملا فعالیت های آموزش بهداشت در سطح محدودیاز سال 1330 به بعد آغاز شد که در ابتدا فعالیت های آن متوجه مسایل ریشه کنیمالاریا گردید و به تدریج درطی سال های بعدفعالیت هایی نظیر بهسازی محیط ، تالفمواد درسی و مطالب خواندنی و تهیه پوستر و بولتن را بر عهده گرفت .بعد از سال 1340واحد آموزش بهداشت وزارت بهداری تجهیز شد و به حالت فعال تری در آمد . سرانجام درسال 1351 اداره ی آموزش بهداشت به دفتر آموزش بهداشت تبدیل شد و عهده دار انجامرسالت های مربوط به آموزش بهداشت در سطح کشور گردید .

آموزش سلامت چیست ؟

-
روند و جریانی است با ابعاد اجتماعی ،ذهنی روانشناختی و مرتبط با فعالیتهایی که موجب افزایش توانایی های مردم در اخذ تصمیم مبتنی بر اطلاعات می شود تامنجر به تاثیرگذاری بر سلامت فردی ،خانواده و جامعه گردد .
-
مجموعه تجربیاتیکه بر عادت ها ، گرایش ها و دانش های مرتبط با بهداشت فردی ،اجتماعی و نژادی موثرواقع می شود .
-
فرایندی است که اگاهی ،انگیزه و کمک لازم را برای در پیش گرفتنو نگاهداری کارهای سالم و سبک زندگی سالم برای مردم فراهم می آورد و خواهان دگرگونیهای زسیت محیطی لازم برای آسانتر رسیدن به این هدف است و اموزش و پژوهش را در اینراستا به اجرا در می اورد .
-
عبارت است از دانسته های زیستی ،بهداشتیریافاجتماعی و تربیتی برای کار با مردم به منظور ایجاد و تغییر رفتار آنان در جهتبهبود سلامت جسمی ،روانی و اجتماعی و روندی است که منجر به توانمندی مردم در تصمیمگیری های بهداشتی فرد ،گروه و جامعه می شود و در این مسیر فراگیری و تغییر رفتار رابرای ارایه دهنده سلامت و مصرف کننده آن از پیر تا جوان آسان می سازد .
-
فرایندی است که بوسیله ان نه تنها دانش کسب می شود بلکه بوسیله آن ارزش ها ونگرش ها مورد کاوش قرار گرفته و با رفتارهای سلامت اتخاذ شده به افراد کمک تاداوطلبانه در جهت یک زندگی سالم تر گام بردارند