معرفی برنامه
معرفی برنامه :
-
برنامه داوطلبان بهداشت با هدف مشارکت دادن مردم در تامین و ارتقاء سلامتجامعه از سال 1372 در کلیه استانهای کشور به اجرا در آمد . ( این برنامه بر مبنایاصل اول PHC یعنی مشارکت مردمی قرار دارد ).
-
داوطلبان بهداشتی خانمهای خانهداری هستند که شرایط و خصوصیات ذیل را دارا می باشند :
با سواد
متاهل ( موافقت و رضایت همسر ضروریست)
دارای علاقه و انگیزه برای انجام کارهایداوطلبانه و فعالیت های بهداشتی .
دارای وقت و فرصت کافی برای یادگیری ویاددهی.
دارای حسن شهرت در محله.
-
در سالهای اخیر گروه دیگری تحت عنوان « داوطلبان متخصص » به این برنامه اضافه شده اند که گروه های گوناگونی از مردان وزنان را شامل می شود از جمله ( رابطان ادارات – دانشجویان-بسیجیان-دانشآموزان-داوطلبان پژوهشگر و ... )
-
در کلیه مراکز و پایگاه هایی که برنامهمذکور اجرا می گردد توسط یکی از همکاران شاغل در آن مرکز که عنوان « مربی رابطین » را نیز دارد هر هفته در روز و ساعت معینی کلاس آموزشی برگزار می گردد که در اینجلسات آموزشها بیشتر به سبک و شیوه مشارکتی می باشد . مربی با استفاده از کتب مخصوصرابطان بهداشت که بیش از 35 حلد می باشند کلاسها را برگزار می نماید و در صورت لزومدر مناسبتهای خاص از جمله « هفته بهداشت و روان ، مبارزه با اعتیاد ، تنظیم خانواده، شیر مادر ، بهداشت محیط و ... » برنامه آموزشی ، نمایشگاه ، همایش و ... برگزارمی گردد .
-
عمده فعالیت داوطلبان بهداشتی عبارتند از :
1-
شرکت در برنامههای آموزشی هفتگی.
2-
انتقال پیامهای بهداشتی به مردم محله ( هر رابط ، پنجاهخانوار از مردم محل سکونت خود را تحت پوشش دارد )
3-
پیگیری موارد غیر فعالبصورت ارائه دعوتنامه به خانوار یا پیگیری تلفنی.
4-
گزارش آمار حیاتی ( تولدها ، مرگ و میر ، کوچ ، مهاجرت ، ازدواج ) به مرکز.
5-
مشکل یابی در محله اعماز مسایل بهداشتی ، اجتماعی ، زیست محیطی و .... و سعی در تسهیل مشکلات با کمک سایررابطان و ارگانهای مرتبط با آن.