شرح وظایف

1-       هماهنگی جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان

2-      ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه

3-      تهیه وتدوین متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

4-      ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طریق تدوین و انتشار متون آموزشی یا از طریق رسانه‌ها

5-      مشارکت در برگزاری کارگاه‌های کشوری و استانی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

6-      تعیین و محاسبه شاخص‌های شهرستانی برنامه های سلامت روان، سلامت اجتماعی و اعتیاد

9-      پایش و نظارت برنامه های واحد در مراکز محیطی تحت پوشش

10-   جمع آوری و ثبت آمار خودکشی در پورتال وزارت متبوع

11-    هماهنگی جهت جلب مشارکت و حمایت مسئولین و سیاستگذاران در اجرای برنامه‌های سلامت روان

12-    مشارکت درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقاء برنامه‌های واحد

14-    همکاری و مشارکت با کارشناسان و مسئولین سلامت روان مرکز استان در اجرا و پیشبرد برنامه‌ها و راهبردی و هدایت فعالیت‌های آنها

15   مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکردهای سالیانه

17-  آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی

19-   آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران

20-   آموزش و بازآموزی پزشکان، کارشناسان سلامت روان، مراقبین سلامت و بهورزان

21-   پایش و نظارت عملکرد پزشکان، کارشناسان سلامت روان، مراقبین سلامت و بهورزان

23-   مشارکت در تهیه گزارش‌های آماری برای سطح بالاتر ارائه خدمات

24-   انجام غربالگری اولیه اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در گروه‌های سنی مختلف

25-   ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر

26-   ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

27-   ارائه حمایت‌های روانی – اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران

28-   پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی، سلامت اجتماعی و اعتیاد