معرفی واحد و شرح وظایف
فاطمه نظری
 
سمت :کارشناس مسئول واحد

مدرک
: کار شناس ارشد روانشناسی بالینی
 

معرفی واحد سلامت روان
بهداشت روان عبارت است از تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت روانی، فردی و اجتماعی است. فردی دارای سلامت روانی است که می تواند فعالیتهای روزمره خود را به خوبی انجام دهد، با افراد خانواده و اجتماع ارتباط و سازگاری مناسبی داشته باشد از زندگی روزمره لذت ببرد و بیماری روانی نداشته باشد در بهداشت روان می آموزید که چگونه از بروز بیماریهای روانی عصبی پیشگیری کنید و چگونه به بیماران روانی عصبی و خانواده آنان کمک کنید تا به سلامت روانی دست یابند.
معرفی عضو
فاطمه نظری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کارشناسمسئول سلامت روان، امور اجتماعی، اعتیاد و الکل
اهداف واحد سلامت روان
تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت روانی آحاد جامعه، پیشگیری از آسیبهای روانی، اجتماعی و در راس آنها مصرف مواد مخدر و همچنین کاهش عوارض و آسیب های این بلای خانمانسوز نظیر ایدز در جمعیت تحت پوشش، می باشد. این واحد برای دستیابی به اهدافش به طرق زیر اقدام می نماید:
فعالیت های واحد سلامت روان
واحد سلامت روان در دو حوزه کاری فعالیت می نماید:
الف - بهداشت روان
اعم فعالیتهای این حوزه در زمینه پیشگیری از بیماری های روانی و افزایش سطح سلامت روانی می باشد که در این زمینه فعالیت های زیر انجام می شود
1. برنامه ریزی و آموزش جمعیت تحت پوشش در خصوص اصول و مفاهیم بهداشت روان به منظور افزایش آگاهی و  اصلاح نگرش افراد جامعه نسبت به بیماریهای روانی
2- برنامه ریزی و آموزش مهارتهای زندگی
3-آموزش و اجرای برنامه پیشگیری از خودکشی
4-برنامه ریزی و آموزش مهارتهای فرزند پروری
 
5-برنامه ریزی و آموزش به گروه های در معرض خطر، بیماران و خانواده ها در خصوص اختلالات روانپزشکی
6-برنامه ریزی و آموزش مسائل روانشناختی مرتبط بابلوغ،آموزش مسائل روانشناختی دورانسالمندی، یائسگی.
7-ارائه خدمات به خانواده بیمارانروانی شدید شامل اجرایبرنامه آموزش خانوادهبیماران.
8-برنامه ریزی و آموزش کارکنان تیم سلامت روان (کارشناس ، کاردان، بهورز و...افراد دخیل در برنامه های سلامت روان). 
9-برنامه ریزی و ارائه خدمات مشاوره قبل از ازدواج، تحصیلی، خانوادگی به صورت فردی.
10-برنامه ریزی و ارائه خدمات مداخله در بحران و بلایا به منظور پیشگیری از بروز اختلالات روانی در بلایا و حوادث.
ب - پیشگیری از سوء مصرف مواد
1-آگاهسازی عمومی در جهت کاهش تقاضای مصرف مواد
2-آموزش واجرای برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد، آموزش در مورد رفتارهای پرخطر (رفتارهای جنسی پرخطر، رفتارهایغیرفانونیو ایدز) .
3-آموزش اصول پیشگیری از اعتیاد به کارکنان تیم سلامت روان (کارشناس،کاردان، بهورز).  
شرح وظایف
شرح وظایف کارشناسان واحد سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد)
1-      هماهنگی جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان
2-      ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه
3-      تهیه وتدوین متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان
4-      ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طریق تدوین و انتشار متون آموزشی یا از طریق رسانه‌ها
5-      مشارکت در برگزاری کارگاه‌های کشوری و استانی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان
6-      برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی یا اساتید و مسئولین سازمان‌های ذیربط جهت تبادل نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح استان
7-      مشارکت در تدوین طرحها و دستورالعمل‌های کشوری
8-      تعیین و محاسبه شاخص‌های استانی برنامه ادغام سلامت روان
9-      پایش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان
10-   جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به وزارت متبوع
11-    هماهنگی جهت جلب مشارکت و حمایت مسئولین و سیاستگذاران در اجرای برنامه‌های سلامت روان
12-    هماهنگی جهت ارزشیابی برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجرای برنامه
13-    مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر سازمانها جهت ارتقاء برنامه‌های سلامت روان
14-    همکاری و مشارکت با کارشناسان و مسئولین سلامت روان مراکز بهداشتی درمانی استان در اجرا و پیشبرد برنامه‌ها و راهبردی و هدایت فعالیت‌های آنها
15-    ارتقاء به روز کردن و بازنگری اجزای مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نیازهای شبکه سلامت روان و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی کشوری
16-    مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکردهای سالیانه
17-   تعیین اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌های عملیاتی آتی مرتبط با برنامه‌های سلامت روان
18-   آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی
19-   آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران
20-   آموزش و بازآموزی بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)
21-   ارائه مشاوره و حمایت‌های روان شناختی به بیماران مبتلا به اختلالات جسمی صعب العلاج (بیماری‌های قلبی، سرطان، ایدز، معلولیت‌های جسمی) جهت افزایش توان مقابله با اختلالات جسمی و پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی
22-   پایش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)
23-   مشارکت در تهیه گزارش‌های آماری برای سطح بالاتر ارائه خدمات
24-   شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های
سنی مختلف
25-   ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر
26-   ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی
27-   ارائه حمایت‌های روانی – اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران
28-   پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی
29-   ارائه مشاوره توان بخشی برای بیماران شدید
30-   آموزش مهارت‌های اجتماعی و فعالیت‌های روزمره زندگی برای بیماران شدید
31-   تسهیل دسترسی بیماران شدید به خدمات مددکاری اجتماعی (بهزیستی و کمیته امداد)
32-   ارائه مشاوره توان بخشی و حمایت‌های روان شناختی از خانواده بیماران شدید
33-   پذیرش بیماران و انجام درمان‌های غیر دارویی، مشاوره و انجام مداخلات حمایتی
34-   انجام مداخلات پیشگیری جهت ارتقاء آگاهی جامعه

 تلفن تماس : 02832891617
 abyek_pr@qums.ac.ir