معرفی واحد و شرح وظایف
سمانه کریمیانها

سمت :کارشناس آمار
مدرک :کارشناس بیماریها
 
 

 
معرفی واحد
آمار ، به عنوان یک علم عبارت است از مطالعه و بررسی برای مفهوم دادن به داده ها . درهرفعالیت و برنامه ریزی،آمار و اطلاعات منابع ارزشمندی در راستای تصمیم گیری صحیح برای سازمانها محسوب میشوند،‌ به عبارت دیگر رشد و توسعه در هر نظامی از جمله بهداشت و درمان کشور بدونبار اطلاعاتی نامفهوم است یعنی بدون داشتن اطلاعات پایه از گذشته و وضعیت موجود نمیتوانیم برنامه ریزی موثری در راستای نیل به اهداف آتی ساز مان داشته باشیم .
در سیستم بهداشتی آمار و اطلاع رسانی دقیق و پویا با دریافت داده های خام و تجزیه و تحلیل آنها مانند یک فیلتر پردازش کننده عمل می کند، ا رسال پس خوراند مناسب به صورت شاخص های استخراج شده ، جدا ول و نمودارها و... نقاط ضعف و قدرت را برای مدیران و کارکنان سیستم بهداشتی نمایان می سازد .و این اطلاعات به عنوان پایه و اساس برنامه ریزی و ارائه راه کارهای مناسب و ارتقاء شاخص های بهداشتی و در نهایت بهبود کیفیت خدمات بهداشتی می باشد.
شرح وظایف
· تدوین برنامه تفضیلی واحد آمار
· جمع آوری و استخراج آمار جمعیتی:
· جمع آوری و کنترل آمار جمعیت به تفکیک گروههای سنی، روستایی، تیم سیاریو افاغنه شهرستان و ورود اطلاعات به نرم افزار EXCel جمع بندی و استخراج آمار جمعیتی شهرستان
· اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ:
· جمع آوری آمار مرگ و میر از بیمارستان ها ، شهرداریها (گورستانها )مراکز بهداشتی درمانی
· خانه های بهداشت مرکز فوریتهای پزشکیو پزشکی قانونی و هماهنگی با اداره ثبت احوال
· ورود اطلاعات در نرم افزار کشوری سیستم ثبت مرگ و میر کنترل اطلاعات داده شده
· حذف موارد تکراری و ارسال نسخه کامپیوتری اطلاعات وارد شده در شهرستان به استان
· تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی بین بخشی : فرمانداری –بیمارستان –مدیرشبکه- پزشکی قانونی
· ثبت احوال –شهرداری –گورستان- مرکز فوریت های پزشکی
· برگزاری کارگاه های آموزشی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ جهت همکاران محیطی انجام هماهنگی های لازم در خصوص مرگ کودکان 59-1 ماهه با واحد بهداشت خانواده
· انجام هماهنگی های لازم مخصوص مرگ ناشی از سرطانها- سل- مننژیت- ایدز- خودکشی ها و........با واحد مبارزه با بیماریها
· جمع آوری کنترل- ورود اطلاعات در نرم افزار ziqunit و استخراج شاخصهای زیج حیاتی
· جمع آوری کنترل –استخراج آمار مراجعین سرپایی- به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
· ورود اطلاعات در بانک اطلاعاتی مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی
· ورود اطلاعات در نرم افزار EXCel
· همکاری در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
· جمع آوری و کنترل –تبدیل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز
· طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات
· تهیه و تدوین گزارشات لازم با همکاری و هماهنگی گروهها
· پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت .
· برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با هریک از برنامه ها
· آموزش به همکاران جدید الورود به سیستم
· اجرای طرحهای علمی پژوهشی
· همکاری در برنامه آماری سایر واحدها
· شرکت در سمینار ها و ارائه نتایج حاصله از پیشرفتهای علمی و فنی مربوط به بررسی دادها انجام سایر امور مربوطه.

 تلفن تماس : 02832891617
  abyek_pr@qums.ac.ir