مرکز بهداشت شهرستان
امور اداری
مقصود ازمدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی،آموزش دادن به کارکنان ، ارزیابی عملکرد ، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان.
مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. نقطه عطف این تغییر و تکامل جایی است که به جای مدیریت کارکنان ، مدیریت منابع انسانی مطرح می‌شود. مدیریت منابع انسانی علاوه بردارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهای کلی‌تر و جدید‌تری را درمدیریت نیروی انسانی در نظرمی‌گیرد.
تعریف
مدیریت منابع انسانی عبارتست از رویکردی استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش ودست‌یابی به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می‌کنند .
مدیریت منابع انسانی فرایندی شامل چهار وظیفه جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی است مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت کارکنان سازمان .
مقصود ازمدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی،آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان. برای مثال این سیاست‌ها و اقدامات دربرگیرنده موارد زیرمی‌شود:
* تجزیه وتحلیل شغل (تعیین ماهیت شغل هر یک ازکارکنان)
* برنامه‌ریزی منابع انسانی وکارمندیابی
* گزینش داوطلبان واجدشرایط
* توجیه وآموزش دادن به کارکنان تازه استخدام
* مدیریت حقوق و دستمزد (چگونگی جبران خدمتکارکنان)
* ایجادانگیزه ومزایا
* ارزیابی عملکرد
* برقراری ارتباط با کارکنان (مصاحبه، مشاوره و اجرای مقررات انضباطی)
* توسعه نیروی انسانی وآموزش
* متعهدنمودن کارکنان به سازمان


 
  معرفی واحد و شرح وظایف