معاونت غذا و دارو

واحد نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی شبکه بهداشت آبیک از تاریخ 87/09/01 با حضور مسئول مربوطه به طور رسمی راه اندازی شد . نظارت بر واحدهای سطح عرضه اقلام بهداشتی وآرایشی نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی وظروف و بسته بندی نیز در برنامه کار واحد قرار گرفت.برای هریک از واحدهای تولیدی مذکور پرونده سازی انجام شد تا دسترسی بته اطلاعات مربوط به هر واحد تولیدی به صورت تفکیک شده به راحتی امکان پذیر باشد.

در شش ماه دوم سال 89 مورخه 89/06/30 ، تفویض بازدید مستقل در حوزه نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی وبهداشتی شبکه بهداشت آبیک صورت گرفت.