مرکز بهداشت شهرستان
مرکز بهداشت و درمان شهرستان آبیک
آدرس : قزوین – آبیک – بلوار طالقانی – روبروی شهرداری – جنب بنیاد شهید – مرکز بهداشت شهرستان آبیک
تلفن تماس : 02822827731 -02822827732
واحدهای ستادی:
1.مرکز مدیریت شبکه                           ‌‌              6. سلامت روان،اعتیاد و امور اجتماعی
3.بهداشت حرفه ای                                           8. سلامت خانواده و جمعیت
4.بهداشت محیط                                                9. آموزش و اتقاء سلامت                 
5.تغذیه                                                              10. داوطلبان سلامت