سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
واحد سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس
 
تعریف‌ واحد:
واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس یکی از واحدهای مجموعه مرکز بهداشت شهرستان آبیک میباشد.که مسولیت اصلی این واحد برنامه ریزی فعالیتهای بهداشتی و نظارتی در مدارس آموزش و پرورش آبیک، میباشد.لازم به توضیح است که این فعالیتها در 25خانه بهداشت و 5 مرکز بهداشتی درمانی روستائی و5 پایگاه بهداشتی و1مرکز بهداشتی درمانی  شهری و در سطح تمام مدارس (141 مدرسه) ارائه میگردد
 معرفی واحد و شرح وظایف

 عملکرد و شاخصهای واحد

 مطالب آموزشی