تغذیه
 واحد تغذیه با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه ، در ارائه اطلاعات مشاوره ای و خدمات به کودکان ، نوجوانان ، جوانان و زنان در این زمینه فعالیت می کند و با برقراری سیستم سورویلانس ( مراقبت های مستمر ) در جهت تحقق این هدف مهم تلاش مینماید. ضمن ابلاغ برنامه های دفتر سلامت خانواده و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به کلیه واحدهای تحت پوشش شامل 6 مرکز بهداشتی ، 4 پایگاه و 26 خانه بهداشت ، با تدوین برنامه های نظارتی اجرای دقیق این برنامه ها را پایش نموده و نتایج بدست آمده را مورد ارزیابی قرار می دهد.