فرآیند ارائه خدمت به مراجعین
امور اداری سلامت خانواده و جمعیت
معاونت درمان بهداشت حرفه ای
معاونت غذا و دارو بهداشت محیط
پیشگیری و مبارزه با بیماریها      داوطلبان سلامت
گسترش و امور بهورزی تغذیه
آموزش و ارتقاء سلامت