سلامت روان ، امور اجتماعی و اعتیاد

معرفی واحد سلامت روان، سلامت اجتماعی و اعتیاد

بهداشت روان عبارت است از تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت روانی، فردی و اجتماعی است. فردی دارای سلامت روانی است که می تواند فعالیتهای روزمره خود را به خوبی انجام دهد، با افراد خانواده و اجتماع ارتباط و سازگاری مناسبی داشته باشد از زندگی روزمره لذت ببرد و بیماری روانی نداشته باشد و اینکه چگونه از بروز بیماریهای روانی عصبی پیشگیری کند و چگونه به بیماران دارای اختلالات روانپزشکی و خانواده آنان کمک شود تا به سلامت روانی دست یابند.

واحد سلامت روان در سه برنامه کلان فعالیت می نمایند:

الف – برنامه سلامت روان

اعم فعالیتهای این حوزه در زمینه پیشگیری از بیماری های روانی و افزایش سطح سلامت روانی می باشد که در این زمینه فعالیت های زیر انجام می شوند

1-انجام غربالگری اولیه سلامت روان توسط مراقب سلامت و بهورز در جمعیت تحت پوشش

2. برنامه ریزی و آموزش جمعیت تحت پوشش در خصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و  اصلاح نگرش  جامعه نسبت به بیماریهای روانی

3- برنامه ریزی و آموزش برنامه مهارتهای زندگی

4-برنامه ریزی و اجرای برنامه پیشگیری از خودکشی

5-برنامه ریزی و آموزش برنامه مهارتهای فرزند پروری ( 12-2 سال )

 6-برنامه ریزی و آموزش به گروه های در معرض خطر، بیماران و خانواده ها در خصوص اختلالات روانپزشکی

7-ارائه خدمات به خانواده بیماران دارای اختلالات روانپزشکی شامل اجرای برنامه آموزش خانواده بیماران.

8-برنامه ریزی و آموزش کارکنان تیم سلامت (پزشک، کارشناس سلامت روان، مراقب سلامت و بهورز)

9-برنامه ریزی و ارائه مداخلات تخصصی در زمینه سلامت روان به بیماران و خانواده بیماران دارای اختلالات روانپزشکی

10-برنامه ریزی و ارائه خدمات مداخله در بحران و بلایا به منظور پیشگیری از بروز اختلالات روانی در بلایا و حوادث غیر مترقبه

11- انجام غربالگری تکمیلی سلامت روان توسط کارشناس سلامت روان برای بیماران اختلالات روانپزشکی

ب- برنامه سلامت اجتماعی

1-انجام غربالگری اولیه سلامت اجتماعی توسط مراقب سلامت و بهورز در جمعیت تحت پوشش

2-آموزش برنامه پیشگیری از کودک آزاری

3-آموزش برنامه پیشگیری از خشونت خانگی

4-آموزش اصول پیشگیری از آسیب های اجتماعی به کارکنان تیم سلامت (پزشک،کارشناس سلامت روان، مراقب سلامت و بهور))ز)

5-انجام مداخلات تخصصی درمان آسیب های اجتماعی توسط کارشناس سلامت روان برای بیمارانی که مورد آسیب قرار گرفته اند.

ج – برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد

1-انجام غربالگری اولیه پیشگیری از سوء مصرف مواد توسط مراقب سلامت و بهورز در جمعیت تحت پوشش

2-آموزش برنامه مهارتهای فرزندپروری 17-12 سال در زمینه پیشگیری از اعتیاد

3-آموزش مهارتهای زندگی با تمرکز بر پیشگیری از اعتیاد

4-آموزش اصول پیشگیری از اعتیاد به کارکنان تیم سلامت (پزشک،کارشناس سلامت روان، مراقب سلامت و بهورز)

5-انجام مداخلات تخصصی درمان اعتیاد برای بیماران دچار سوء مصرف مواد و آموزش به خانواده بیماران