معرفی و شرح وظایف واحدها
ستاد شبکه                                                    مرکز بهداشت شهرستان
مدیریت                                                         رئیس مرکز بهداشت شهرستان
امور اداری                                                      سلامت خانواده و جمعیت
کارگزینی                                                       سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
امورمالی                                                       پیشگیری و مبارزه با بیماریها
روابط عمومی                                                 بهداشت محیط
معاونت درمان                                                 بهداشت حرفه ای
معاونت غذا و دارو                                           تغذیه
انفورماتیک                                                     بهداشت روان
مدیریت کاهش خطر و بلایا                                گسترش و امور بهورزی
                                                                   آمار
                                                                  آموزش بهداشت
                                                                  داوطلبان سلامت