مرکز بهداشت شهرستان
شرح وظایف روابط عمومی
مهدی قاسمی
 
مدرک : کارشناسی

سمت
:مسئول روابط عمومی
 
 

 
نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف ، امروزه درسازمان ها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی درمدیریت پذیرفته شده است.این ارتباط که ازآن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی ازمهمترین و با ارزشترین عوامل موثر در سرنوشت هرموسسه وگروه محسوب می گردد.

روابط عمومی
هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات وخواسته‌های مخاطبان جهت حرکت در مسیر آن است به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردمداری است.روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط سازمان ومردم می‌نمایدروابط عمومی هوشمندانه سعی می‌نماید اهداف و برنامه سازمان را بااتکاءبه اصول اخلاقی و رسالت حرفه‌ای درقالب کار برنامه‌ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان ومردم بکار ببندد.وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان وهمچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته‌های مخاطبان با بکارگیری روش و فنون مختلف می‌باشد.
 
شرح وظایف روابط عمومی

1
جمع‌آوری اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها ، اقدامات ، طرحها و برنامه‌های سازمانبه‌منظور تهیه خبر و گزارش و تدوین سیاستهای خبری و تبلیغاتی از طریق :
-
شرکت در جلسات مدیران و سیاستگذاری سازمان .
-
شرکت در گردهمائی هائی که از سویسازمان برگزار می شود.
-
دریافت گزارش فعالیتها ، برنامه‌های واحدهای مختلف ،صورتجلسات شوراها و مکاتباتی که ارزش اطلاع‌رسانی دارند.

2
ارتباط مستمربا مخاطبان سازمان و بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی مخاطبان سازمان ، رسانه هاو نخبگان از طریق :
-
برنامه ریزی ارتباطات مردمی.
-
انجام گرفتن طرحهاینظرسنجی.
-
انجام گرفتن تحلیل محتوای رسانه ها .
-
برگزاری مصاحبه های عمومی و اختصاصی.

3
بررسی مطالب انتشار یافته در رسانه های خبری که به طورمستقیم و غیرمستقیم با فعالیتها و وظایف سازمان مرتبط است ، از طریق: گردآوری وارزشیابی مندرجات رسانه های مکتوب ، شنیداری ، تصویری و الکترونیکی ، به منظوراطلاعرسانی درسطح سازمان و پاسخگوئی ، ارائه توضیحات تکمیلی و جوابیه در صورت لزوم .

4
انعکاس فعالیتهاو برنامه‌های سازمان به مردم و رسانه‌ها از طریق :
-
تهیه و تنظیم اخبار، گزارش‌، اطلاعیه‌، آگهی‌ و انعکاس آن در رسانه‌ها .
-
انتشار نشریه ادواری داخلی در سطح سازمان .
-
انتشار نشریه عمومی یا تخصصی ،کتاب ، بروشور و جزوات آموزشی و تحصصی برای استفاده عموم مخاطبان سازمان در جامعه .
-
تهیه عکس ، فیلم ،تیزر و دیگرمقوله های ارتباطات تصویری ازفعالیتهای سازمان وانعکاس آنها .
-
انتشار گزارش عملکرد سازمان و واحدهای مختلف آن به صورت مکتوب، الکترونیکی و تصویری .
-
مشارکت و برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش ها ونمایشگاه ها .

5
روابط عمومی الکترونیک
-
طراحی ، ایجاد و به روزرسانی وب سایت سازمان با همکاری واحدهای دیگر.
-
انتشار مستمر اطلاعات و اخبارسازمان از طریق وب سایت سازمان .

6اهتمام به نکوداشت مناسبتها و مراسم های مذهبی و ملی با لحاظ ارزش های موجود در جامعه
 

 
تلفن تماس : 02832828888
 پست الکترونیکی : abyek_pr@qums.ac.ir