معرفی پرسنل
    نام و نام خانوادگی:   مجید رحیم پور
    سمت:    مسئول روابط عمومی
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد
    رشته تحصیلی: علوم سیاسی   
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   abyek_pr@qums.ac.ir
    شماره تماس:    02832897900