سلامت خانواده و جمعیت
واحد سلامت خانواده و جمعیت یکی از واحدهای مهم مرکز بهداشت شهرستان می باشد، که در این شهرستان از سال 82 که شبکه بهداشت و درمان تاسیس شده شروع به کار نموده و وظیفه ارائه خدمات بهداشتی به گروههای مادران باردار، میانسالان، سالمندان، کودکان و زنان در سن 10 تا 49 ساله را برعهده دارد.