معرفی پرسنل IT
    نام و نام خانوادگی:   مهدی قاسمی
    سمت:    مسئول روابط عمومی و انفورماتیک
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    فناوری اطلاعات
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    پست الکترونیک:   abyek_pr@qums.ac.ir
    شماره تماس:    02832897900