معرفی واحد
شهرستان آبیک با جمعیتی حدود 87000 نفر در شرق استان قزوین و در مجاورت استان البرز واقع شده است. این شهرستان دارای 600 واحد کارگاهی با جمعیت کارگری 10000 نفر می باشد که دارای:
- 12 خانه بهداشت، 2 مرکز بهداشت کار و 15 ایستگاه بهگر و...
- 2 نفر نیروی رسمی و پیمانی و یک نفر نیروی طرحی،که کار بازدید و بازرسی از کارگاهها و کارخانجات تحت پوشش را به عهده دارند.

تعریف بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای علمی است که با شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کارو انجام مراقبتهای بهداشتی و درمانی حافظ سلامت کارکنان و شاغلین در محیط های کار مرتبط می باشد.

اهداف بهداشت حرفه ای
 1. هدف بهداشت حرفه ای عبارتست از : تامین ،نگهداری و بهبود سلامت جسمی و روانی شاغلین از طریق:
 2. آموزش موازین بهداشتی و ایمنی به کارگران
 3. کنترل مهندسی از طریق شناسایی و اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور
 4. انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی از طریق معاینات دوره ای با هدف تعیین وضع سلامت و تشخیص به موقع بیماری های شغلی
 5. توصیه و نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارگران
 6. بهسازی تاسیسات بهداشتی ورفاهی کارگران
 7. اهم فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای
 8. بازرسی ازکارخانجات و کارگاههاباهدف تامین سلامت کارگران
 9. اجرای برنامه های کنترلی عوامل زیان آور محیط کار از قبیل صدا ، روشنایی ،گردوغبار ،ارگونومی ،مواد شیمیایی و...
 10. تلاش جهت جذب و استقرار نیرو های بهداشت حرفه ای در کارخانجات
 11. اجرای برنامه بهداشت کشاورزی با هدف تامین سلامت کارگران بخشهای کشاورزی ، دامداری ،پرورش ماهی ،گلخانه و باغات
 12. تلاش جهت ارتقا سلامت قالیبافان و بهسازی کارگاههای قالیبافی در روستاهای تابع (طرح بقاء)
 13. تشدید نظارت و بازرسی از کارگاههای تک واحدی
 14. نظارت برعملکرد کاردانهاو بهورزان مراکز بهداشتی درمانی تابع
 15. انجام معاینات کارگران و کارخانجات وکارگاههای تابع
 16. برخورد قضایی با واحدهای متخلف