معرفی واحد و شرح وظایف

آقای غلامرضا استاجی
سمت : کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت
مدرک : کارشناس بهداشت حرفه ای

آموزش سلامت چیست ؟
             -  روند و جریانی است با ابعاد اجتماعی ،ذهنی روانشناختی و مرتبط با فعالیت هایی که موجب افزایش توانایی های مردم در اخذ تصمیم مبتنی بر اطلاعات می شود تا منجر به تاثیرگذاری بر سلامت فردی ،خانواده و جامعه گردد . 
           -    مجموعه تجربیاتی که بر عادت ها ، گرایش ها و دانش های مرتبط با بهداشت فردی ،اجتماعی و نژادی موثر واقع می شود . 
             -   فرایندی است  که اگاهی ،انگیزه و کمک لازم را برای در پیش گرفتن و نگاهداری کارهای سالم و سبک زندگی سالم برای مردم فراهم می آورد و خواهان دگرگونی های زسیت محیطی لازم برای آسانتر رسیدن به این هدف است و اموزش و پژوهش را در این راستا به اجرا در می اورد . 
              - عبارت است از دانسته های زیستی ،بهداشتی ریافاجتماعی و تربیتی برای کار با مردم به منظور ایجاد و تغییر رفتار آنان  در جهت بهبود سلامت جسمی ،روانی  و اجتماعی و روندی است که منجر به توانمندی مردم در تصمیم گیری های بهداشتی فرد ،گروه و جامعه می شود و در این مسیر فراگیری و تغییر رفتار را برای ارایه دهنده سلامت و مصرف کننده آن از پیر تا جوان آسان می سازد . 
          -فرایندی است که بوسیله ان نه تنها دانش کسب می شود بلکه بوسیله آن ارزش ها و نگرش ها مورد کاوش قرار گرفته و با رفتارهای سلامت اتخاذ شده به افراد کمک تا داوطلبانه در جهت یک زندگی سالم تر گام بردارند
 تاریخچه آموزش سلامت در جهان :
آموزش سلامت در جهان تا اواسط قرن بیستم به عنوان یکی از وظایف اصلی در زمینه بهداشت عمومی نیز شناخته نشده بود . در حقیقت فعالیت های منظم مبتنی بر طرح ریزی قبلی در آموزش سلامت در سطح بینالمللی پس از تاسیس سازمان جهانی بهداشت در سال 1948 آغاز شد .
 تاریخچه آموزش سلامت در ایران:
در ایران مدت ها پس از تاسیس وزارت بهداری در سال 1320 عملا فعالیت های آموزش بهداشت در سطح محدودی از سال 1330 به بعد آغاز شد که در ابتدا فعالیت های آن متوجه مسایل ریشه کنی مالاریا گردید و به تدریج درطی سال های بعدفعالیت هایی نظیر بهسازی محیط ، تالف مواد درسی و مطالب خواندنی و تهیه پوستر و بولتن را بر عهده گرفت .بعد از سال 1340 واحد آموزش بهداشت وزارت بهداری تجهیز شد و به حالت فعال تری در آمد . سرانجام در سال 1351 اداره ی آموزش بهداشت به دفتر آموزش بهداشت تبدیل شد و عهده دار انجام رسالت های مربوط به آموزش بهداشت در سطح کشور گردید .
اهداف آموزش و ارتقاء سلامت
1-دادن آگاهی به مردم : این هدف با آگاهسازی مردم و انتشار دانش علمی در باره پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سلامت تحقق می یابد .اگاهی یافتن موانع پیش داوری  و پندار نادرست را از بین می برد
2-ایجاد نگرش مثبت : هدف دوم آموزش سلامت از هدف اول مهم تر است چون تنها آگاه کردن مردم از سلامت و بهداشت کافی نیست . مردم باید علاقه مند شوند که عادات و روش زندگی خود را دگرگون سازند .
3-رفتار سلامت : نهایت هدف آموزش سلامت تغییر  رفتار و جایگزین کردن رفتا های سلامت زا در جامعه است .
4-آموزش سلامت با بالا بردن سطح دانش و مهات افراد به آنها کمک می کند تا در مورد سلامت خود و خانواده  و جامعه ای که در آن زندگی می کنند قادر به تصمیم گیری شوند .
5-در آموزش سلامت تعالی رفتار های سالم در جامعه اعم از سلامت محوری در رفتار و نگرش سیاستمداران ، ارتقای سلامت در برنامه ریزی های محلی و رفتار های سلامت گرایانه در آحاد مردم دنبال می شود .
6-هدف آموزش سلامت قرار دادن سلامت به عنوان یک ارزش اجتماعی ، تشویق مردم در استفاده صحیح از خدمات بهداشتی و آگاه کردن آـنها از نیاز های خود و الویت بندی آنها و جلب همکاری و مشارکت آنها برای رسیدن به جامعه سالم و سلامت جامعه است.
7-اموزش سلامت تقاضای استفاده از مراکز بهداشتی را  درطول زندگی افراد  کاهش داده و موجب " افزلیش زندگی برای سالها " خواهد شد . بنابر این می تواند در کاهش تقاضا و هزینه های خدمات درمانی بسیار موثر باشد .
8-دیدگاه آینده نگرانه آموزش سلامت بر رویکرد مکتب اصالت  " نشاط " اهمیت آموزش سلامت را به عنوان یک رویکرد برای توانمند سازی مردم و جوامع در برخورداری از یک زندگی باکیفیت و پرنشاط نشان می دهد
 
شرح وظایف واحد آموزش و ارتقای سلامت
1. اجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی واحد آموزش سلامت دانشگاه
2. نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان
3. طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در شهرستان
4. جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان
5. جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
6. مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت در شهرستان
7. ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه شبکه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان
8. مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت شهرستان
9. ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت شهرستان
10. تامین و توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزینه کرد آنها
11. آموزش کارشناسان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان در حوزه های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
12. ترویج سبک زندگی سالم در شهرستان با استفاده از رویکردهای مناسب
13. توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان
14. کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی شهرستان با کمک الگوهای مناسبی چون بازاریابی اجتماعی
15. همکاری باسایر واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان در طراحی و اجرای مداخلات سلامت
16. برنامه ریزی بسیج های ارتباطی در سطح شهرستان
17. حمایت از ایجاد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
18. مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
19. همکاری در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی در شهرستان
 
                           

 تلفن تماس : 02832891617
  پست الکترونیکی : sahraei.sara@hotmail.com