معرفی واحد و شرح وظایف

شهرزاد حاجی رفیعی 
سمت : کارشناس مسئول واحد تغذیه
مدرک : کارشناس تغذیه و ژریم درمانی
 
 
معرفی واحد تغذیه :
 واحد تغذیه با هدف ارتقاء سطح سلامت جامعه ، در ارائه اطلاعات مشاوره ای و خدمات به کودکان ، نوجوانان ، جوانان و زنان در این زمینه فعالیت می کند و با برقراری سیستم سورویلانس ( مراقبت های مستمر ) در جهت تحقق این هدف مهم تلاش مینماید. ضمن ابلاغ برنامه های دفتر سلامت خانواده و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به کلیه واحدهای تحت پوشش شامل 6 مرکز بهداشتی ، 4 پایگاه و 26 خانه بهداشت ، با تدوین برنامه های نظارتی اجرای دقیق این برنامه ها را پایش نموده و نتایج بدست آمده را مورد ارزیابی قرار می دهد.
حیطه های فعالیت تغذیه شامل:
1)بهبود روند رشد و وضعیتتغذیه کودکان
ü        برنامه حمایتی ومشارکتی کودکان دارای اختلال رشد زیر 6سال با مشارکت کمیته امداد ،بهزیستی ،جهاد کشاورزی و.......
ü        طرح تامین یک وعده غذای گرم در مهد روستاها با همکاری اداره بهزیستی
ü        مراقبت کودکان زیر 6سال
2 ) بهبود تغذیه دانش اموزان
ü        برنامه ارتقاء سلامت دانش اموزان دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه از طریق اموزش تغذیه واهن یاری
ü        سالم سازی بوفه های مدارس در طرح مدارس مروج سلامت
3) بهبود وضعیت تغذیه مادران باردار وشیرده  
ü        برنامه ریزی و اجرای پروتکل راهنمای تغذیه مادران باردار وشیرده
ü        برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار نیازمند با همکاری کمیته امداد
4) پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید (IDD)
ü        ید سنجی خانوارهای روستایی به صورت سالانه
ü        ید سنجی خانوارهای شهری هر 5سال یکبار
5) پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ریز مغذیها
ü        پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود اهن وکم خونی ناشی از فقر اهن
ü    پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ید
شرح وظایف :
1-آموزش و برنامه ریزی جهت ارتقا سطح آگاهی جامعه در زمینه تغذیه سالم
2- آموزش و برنامه ریزی جهت ارتقا سطح آگاهی پرسنل بهداشتی
3- هماهنگی با مراکز بهداشتی به منظور معرفی کودکان واجد شرایط جهت بهره مندی از برنامه مشارکتی - حمایتی
4- هماهنگی با کمیته امداد امام خمینی (ره)در خصوص معرفی کودکان دارای سوئ تغذیه و توزیع سبدهای غذایی
5- نظارت بر حسن اجرای برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان در مراکز بهداشتی
6- بررسی وضعیت تغذیه کودکان زیر 8سال شهرستان
7- اسخراج مشکلات تغذیه ای منطقه به تفکیک سنی
8- استفاده از راهکارهای مناسب دربهبود وضع تغذیه جامعه
9- تهیه مطالب آموزشی جهت استفاده در کلاسهای آموزشی
10- ارائه مشاوره تغذیه جهت گروههای هدف
11- دریافت آمارهای مربوط به برنامه مشارکتی - حمایتی از مراکز بهداشتی و ارسال به معاونت محترم بهداشتی
12- نیاز سنجی میزان قرص آهن مورد نیاز جهت اجرای برنامه آهن یاری
13- هماهنگی با مراکز بهداشتی و اداره اموزش وپرورش در زمینه اجرای مطلوب بر نامه آهن یاری
14- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی معلمان ،دانش آموزان و والدین در زمینه تغذیه سالم و آنمی
15- هماهنگی و نظارت  به منظور اجرای برنامه سنجش ید ادرار دانش آموزان ابتدایی
16- ارتقا سطح آگاهی پرسنل در زمینه اختلالات ناشی از کمبود ید
17- ارتقا سطح اگاهی جامعه در زمینه اختلالات ناشی از کمبود ید
18- در یافت امار ید سنجی خانوارهای روستایی و استخراج نتایج وارسال به معاونت بهداشتی
19- پایش وارزیابی وضعیت اجرای برنامه های تغذیه در مراکز بهداشتی وخانه های بهداشت
20- ارسال نتایج بازدید از مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت به مراکز به منظور رفع نقاط ضعف

 تلفن تماس : 02832891617
  abyek_pr@qums.ac.ir