معرفی پرسنل
    نام و نام خانوادگی:  شهرزاد حاجی رفیعی
    سمت:    کارشناس مسئول واحد تغذیه                   
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    تغذیه و ژریم درمانی  
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832891617