شرح وظایف معاونت غذا و دارو
 • بازدید و بررسی واحدهای تولید مواد غذایی،آرایشی وبهداشتی و ظروف و بسته بندی بر اساس در خواست واستعلام های ارسالی
 • نظارت وکنترل ادواری محصولات غذایی وظروف و بسته بندی دارای پروانه ساخت وواحدهای تولیدی ومراکز پخش به منظور مطابقت با فرمول ساخت.
 • نظارت وکنترل ادواری محصولات غذایی دارای کد بهداشتی از نظرصلاحیت مصرف وتشویق به صنعتی شدن این مراکز
 • بازدید از واحدهای غیر مجاز وتعطیلی محل و معرفی متخلفین به مراجع قضاییوانهدام کالای غیر قابل مصرف.   
 • بازدید از مراکز سطح عرضه اقلام آرایشی وبهداشتی (فروشگاهها)
 • بررسی درخواستهای واحدهای تولیدی وارسال مدارک مربوطه به معاونت غذا و دارواستان جهت صدور مجوزهای مربوطه(پروانه بهره برداری بهداشتی-پروانه ساخت-ظرفیت خالی)
 • پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه مواد غذایی و محصولات آرایشی وبهداشتی و ظروف یکبار مصرف
 • بازدید وبررسی ازواحدهای تولیدی مواد غذایی،ظروف وبسته بندی تحت پوشش شبکه براساس برنامه ماهیانه تعیین شده ونیز درخواست واستعلام های ارسالی
 • نمونه برداری ادواری از محصولات غذایی وظروف دارای پروانه ساخت به منظور مطابقت با پروانه ساخت واستانداردهای مربوطه وارسال آن به آزمایشگاه کنترل کیفیت استان قزوین .
 • بازدید از سطح عرضه اقلام آرایشی وبهداشتی سطح شهرستان (فروشگاهها ) جهت کنترل رعایت قوانین ماده 11 و16 مواد خوردنی ، آرایشی وبهداشتی
 • ارسال گزارش عملکرد ماهانه واحد نظارت بر مواد غذایی شبکه به معاونت غذا ودارو استان.     
 • بررسی وثبت شکایات دریافتی در حوزه اختیارات واحد نظارت بر مواد غذایی وآرایشی وبهداشتی .
 • دریافت گزارش عملکرد ماهانه واحد تولیدی از مسئول فنی کارخانجات تحت پوشش شبکه
 • دریافت مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری بهداشتی ( صدور وتمدید) ، پروانه ساخت ، ظرفیت خالی