تماس با واحد IT
شماره تماس: 32897900 کد شهرستان 028 
ساعات اداری: 7:30 تا 14:15