معرفی پرسنل بهداشت حرفه ای
    نام و نام خانوادگی:     غلامرضا استاجی
    سمت:    بازرس بهداشت حرفه ای
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    بهداشت حرفه ای
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832823269
 
    نام و نام خانوادگی:   اسماعیل آقا باقری
    سمت:    بازرس بهداشت حرفه ای
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    بهداشت حرفه ای
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832823269
 
    نام و نام خانوادگی:   منیره باقری
    سمت:    بازرس بهداشت حرفه ای
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    کارشناس بهداشت حرفه ای     
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832823269
 
    نام و نام خانوادگی:   محسن سعید پور
    سمت:    کارشناس مسئول واحد
    مدرک تحصیلی:    کارشناسی 
    رشته تحصیلی:    کارشناس بهداشت حرفه ای
    شرح وظایف:   کلیک کنید
    شماره تماس:    02832823269