شرح وظایف
 • کنترل مصرف دخانیات
 • بهداشت محیط مدارس
 • نظارت بر نحوه جمع آوری ودفع بهداشتی مواد زائد جامد در شهر ها و روستا ها
 • نمونه برداری آب وفاضلاب ونظارت بر آزمایشگاه آب شهرستان
 • نظارت بر دفع فاضلاب
 • کنترلکیفی آب آشامیدنی
 • بندهای شرح وظایف
 • پروژه شهر سالم وروستای سالم
 • بهداشت هوا
 • برنامه های آموزشی
 • ادغام کنترل بهداشت مواد غذایی
 • کنترل بهداشتی مراکز تهیه وتوزیع وفروش موادغذایی واماکن عمومی
 • نظارت بر آموزشگاه اصناف
 • کنترل بهداشتی مراکز واماکن عمومی
 • کنترل ونظارت بر اماکن بین راهی
 • نظارت بر امر مبارزه با حشرات وجوندگان
 • عملیات بهداشت محیط در روستا
 • بهداشت مساجد وطرح شبنم
 • اقدامات بهداشتی در حوادث غیر مترقبه
 • کنترل مرکز تولید پرتو های یونساز
 • نظارت وکنترل اماکن عمومی غیر مشمول ماده 13
 • کنترل ونظارت بر پسماند های عفونی مراکز درمانی وبیمارستان ها
 • کنترل کیفیت وبهداشت مواد غذایی در سطح توزیع وعرضه