ارتباط با واحد بهداشت محیط
شماره تماس: 02832892558 در ساعات اداری 7:30 الی 14:15