شرح وظایف
شرح وظایف خانم شهرزاد حاجی رفیعی (کارشناس تغذیه)
  • نظارت بر برنامه مشارکتی حمایتی کودکان زیر 5 سال و مادران باردار
  • ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان متوسطه اول و دوم از طریق مکمل یاری آهن و ویتامین د
  • همکاری با جهاد کشاورزی جهت تشکیل باغچه های سبزیکاری برای زنان روستایی و عشایر
  • نظارت بر عملکرد کارشنان تغذیه مراکز 
  • نظارت بر بهبود تغذیه جامعه
حیطه های فعالیت تغذیه شامل:
1)بهبود روند رشد و وضعیتتغذیه کودکان
         برنامه حمایتی ومشارکتی کودکان دارای اختلال رشد زیر 6سال با مشارکت کمیته امداد ،بهزیستی ،جهاد کشاورزی و.......
         طرح تامین یک وعده غذای گرم در مهد روستاها با همکاری اداره بهزیستی
         مراقبت کودکان زیر 6سال
2 ) بهبود تغذیه دانش اموزان
        برنامه ارتقاء سلامت دانش اموزان دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه از طریق اموزش تغذیه واهن یاری
         سالم سازی بوفه های مدارس در طرح مدارس مروج سلامت
3) بهبود وضعیت تغذیه مادران باردار وشیرده  
         برنامه ریزی و اجرای پروتکل راهنمای تغذیه مادران باردار وشیرده
         برنامه حمایت تغذیه ای زنان باردار نیازمند با همکاری کمیته امداد
4) پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید (IDD)
        ید سنجی خانوارهای روستایی به صورت سالانه
         ید سنجی خانوارهای شهری هر 5سال یکبار
5) پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ریز مغذیها
         پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود اهن وکم خونی ناشی از فقر اهن
     پیشگیری وکنترل اختلالات ناشی از کمبود ید
شرح وظایف کلی واحد:
1-آموزش و برنامه ریزی جهت ارتقا سطح آگاهی جامعه در زمینه تغذیه سالم
2- آموزش و برنامه ریزی جهت ارتقا سطح آگاهی پرسنل بهداشتی
3- هماهنگی با مراکز بهداشتی به منظور معرفی کودکان واجد شرایط جهت بهره مندی از برنامه مشارکتی - حمایتی
4- هماهنگی با کمیته امداد امام خمینی (ره)در خصوص معرفی کودکان دارای سوئ تغذیه و توزیع سبدهای غذایی
5- نظارت بر حسن اجرای برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان در مراکز بهداشتی
6- بررسی وضعیت تغذیه کودکان زیر 8سال شهرستان
7- اسخراج مشکلات تغذیه ای منطقه به تفکیک سنی
8- استفاده از راهکارهای مناسب دربهبود وضع تغذیه جامعه
9- تهیه مطالب آموزشی جهت استفاده در کلاسهای آموزشی
10- ارائه مشاوره تغذیه جهت گروههای هدف
11- دریافت آمارهای مربوط به برنامه مشارکتی - حمایتی از مراکز بهداشتی و ارسال به معاونت محترم بهداشتی
12- نیاز سنجی میزان قرص آهن مورد نیاز جهت اجرای برنامه آهن یاری
13- هماهنگی با مراکز بهداشتی و اداره اموزش وپرورش در زمینه اجرای مطلوب بر نامه آهن یاری
14- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی معلمان ،دانش آموزان و والدین در زمینه تغذیه سالم و آنمی
15- هماهنگی و نظارت  به منظور اجرای برنامه سنجش ید ادرار دانش آموزان ابتدایی
16- ارتقا سطح آگاهی پرسنل در زمینه اختلالات ناشی از کمبود ید
17- ارتقا سطح اگاهی جامعه در زمینه اختلالات ناشی از کمبود ید
18- در یافت امار ید سنجی خانوارهای روستایی و استخراج نتایج وارسال به معاونت بهداشتی
19- پایش وارزیابی وضعیت اجرای برنامه های تغذیه در مراکز بهداشتی وخانه های بهداشت
20- ارسال نتایج بازدید از مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت به مراکز به منظور رفع نقاط ضعف