مطالب آموزشی زیرپرتال شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک

آدرس اینترنتی URL

تعداد مقالات

نام واحد

ردیف

 

12

معاونت درمان

1

 

7

معاونت غذا و دارو 

2

 

25

انفورماتیک

3

 

12

مدیریت کاهش خطر بلایا

4

 

24

سلامت روان ، امور اجتماعی و اعتیاد

5

 

29

تغذیه

6

 

19

سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

7

 

25

بهداشت حرفه ای

8

 

23

بهداشت محیط

9

 

43

سلامت خانواده و جمعیت 

10

 

141

آموزش و ارتقاء سلامت

11

 

41

پیشگیری و مبارزه با بیماریها

12

 

3

بهداشت دهان و دندان

13

44

راهنمای سامانه سیب

14

 

4

آمار واسناد

15

2

واحد اداری

16

مجموع: 454