رویدادهای علمی
تمرین دورمیزی ویژه کارشناسان ستادی با محوریت حوادث شیمیایی مجری: مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهرستان با مشارکت کلیه واحدهای ستادی

شرح فعالیت

مجری

تاریخ انجام

تمرین دورمیزی ویژه کارشناسان ستادی با محوریت حوادث شیمیایی

مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهرستان با مشارکت کلیه واحدهای ستادی

1398/08/20