رویدادهای علمی
تمرین دور میزی با سناریو وقوع سیل در منطقه آبیک مجری: مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهرستان آبیک و مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 1

شرح فعالیت

مجری

تاریخ انجام

تمرین دور میزی با سناریو وقوع سیل در منطقه آبیک

مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهرستان آبیک و مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 1

1398/01/22