رویدادهای علمی
برگزاری دوره آموزشی نحوه آموزش خانوار جهت افزایش آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ویژه بهورزان خاکعلی مجری: مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهرستان آبیک

شرح فعالیت

مجری

تاریخ انجام

برگزاری دوره آموزشی نحوه آموزش خانوار جهت افزایش آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ویژه بهورزان خاکعلی

مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهرستان آبیک

1398/02/04